Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Deze gegevensbeschermingsverklaring verduidelijkt het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons online aanbod en de websites, functies en inhoud die daarmee verband houden, evenals externe online aanwezigheden, zoals ons profiel op sociale media (hierna gezamenlijk aangeduid als "Online aanbod"). Voor de gebruikte termen, zoals "verwerking" of "verantwoordelijke", verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijk

Fabian Steppat
Parkstraße 70
44866 Bochum

Vertegenwoordigd door:
Fabian Steppat

Contact:
Telefoon: +49 2327 – 3758522
E-mail: info@nerdiy.de

afdruk:
https://www.nerdiy.de/impressum/

Soorten gegevens die worden verwerkt:

– Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen).
– Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
– Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).
– Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
– Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Categorieën van betrokkenen

Bezoekers en gebruikers van het online aanbod (hierna verwijzen we naar de betrokken personen gezamenlijk als "gebruikers").

doel van de verwerking

– Terbeschikkingstelling van het online aanbod, de functies en inhoud ervan.
– Beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met gebruikers.
- Veiligheidsmaatregelen.
– Bereikmeting/marketing

Gebruikte termen

"Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. cookie) of een of meer speciale kenmerken, zijn een uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

"Verwerking" is elk proces of reeks processen die met of zonder behulp van geautomatiseerde processen worden uitgevoerd in verband met persoonsgegevens. De term is breed en omvat vrijwel elke omgang met gegevens.

"Pseudonimisering" betekent de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet meer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

"Profiling" elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten die verband houden met werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijk. voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing.

De "verantwoordelijke persoon" is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

"Verwerker" betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke.

Relevante rechtsgrondslagen

In overeenstemming met artikel 13 AVG zullen wij u informeren over de wettelijke basis voor onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet wordt vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, onder a) en artikel Beantwoorden van vragen is artikel 6, lid 1, onder b) AVG, de wettelijke basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is artikel 6(1)(c) AVG, en de rechtsgrondslag voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is artikel 6(1)(c) AVG 6 lid 1 letter f AVG. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6 lid 1 onder d AVG als rechtsgrondslag.

Veiligheidsmaatregelen

In overeenstemming met artikel 32 AVG nemen wij passende technische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en het type, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheid van optreden en de ernst van de risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals toegang, invoer, overdracht, beschikbaarheid en scheiding ervan. Verder hebben we procedures opgesteld die zorgen voor de uitoefening van de rechten van betrokkenen, het wissen van gegevens en het reageren op gegevensbedreigingen. Bovendien houden we al bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en processen rekening met de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door technologieontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (artikel 25 AVG).

Samenwerking met verwerkers en derde partijen

Als wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (contractverwerkers of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijv. de gegevens worden doorgegeven aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b AVG is vereist voor de uitvoering van het contract), u hebt ingestemd, een wettelijke verplichting hiervoor voorziet of op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.).

Als we derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamd "opdrachtverwerkingscontract", gebeurt dit op basis van artikel 28 DSGVO.

Overdrachten naar derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of dit gebeurt als onderdeel van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derden, is dit vindt alleen plaats als het is om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of laten wij de gegevens alleen in een derde land verwerken of laten verwerken als aan de bijzondere vereisten van artikel 44 e.v. AVG is voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bijvoorbeeld voor de VS via het "Privacy Shield") of naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (zogenaamde "modelcontractbepalingen").

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens op te vragen in overeenstemming met artikel 15 AVG.

Dienovereenkomstig heb je. Artikel 16 DSGVO het recht om de voltooiing van de gegevens over u of de correctie van onjuiste gegevens over u te vragen.

Overeenkomstig artikel 17 AVG heeft u het recht om te eisen dat de betreffende gegevens onmiddellijk worden verwijderd, of alternatief, overeenkomstig artikel 18 AVG, om een beperking van de verwerking van de gegevens te eisen.

U hebt het recht om te verzoeken dat u de gegevens ontvangt die u ons hebt verstrekt in overeenstemming met artikel 20 AVG en om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan andere verantwoordelijke partijen.

U hebt ook het recht om, in overeenstemming met artikel 77 AVG, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

herroepingsrecht

U hebt het recht om uw toestemming in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG met ingang voor de toekomst in te trekken

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van op u betrekking hebbende gegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG. Het bezwaar kan in het bijzonder worden gemaakt tegen verwerking voor directe reclamedoeleinden.

Cookies en het recht om bezwaar te maken tegen directe reclame

"Cookies" zijn kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbod. Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "tijdelijke cookies", zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbod verlaat en zijn browser sluit. In zo'n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagentje in een online shop of een inlogstatus worden opgeslagen. "Permanent" of "permanent" verwijst naar cookies die opgeslagen blijven, zelfs nadat de browser is gesloten. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. In zo'n cookie kunnen ook de interesses van de gebruikers worden opgeslagen, die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. "Third-party cookies" zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de persoon die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het online aanbod (anders, als het alleen hun cookies zijn, spreken we van "first-party cookies").

We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en leggen dit uit in onze gegevensbeschermingsverklaring.

Als gebruikers niet willen dat er cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd om de overeenkomstige optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Via de Amerikaanse site kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, algemeen bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-kant http://www.youronlinechoices.com/ uitgelegd worden. Verder kan het opslaan van cookies worden gerealiseerd door ze uit te schakelen in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.

wissen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of de verwerking ervan wordt beperkt in overeenstemming met artikel 17 en 18 AVG. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagvereisten. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen bewaard moeten worden.

Volgens de wettelijke vereisten in Duitsland vindt de opslag in het bijzonder gedurende 10 jaar plaats in overeenstemming met §§ 147 lid 1 AO, 257 lid 1 nr. 1 en 4, lid 4 HGB (boeken, bescheiden, managementrapporten, boekhouddocumenten, handelsboeken , relevant voor belastingdocumenten etc.) en 6 jaar conform § 257 lid 1 nrs. 2 en 3 lid 4 HGB (handelsbrieven).

Volgens de wettelijke vereisten in Oostenrijk vindt de opslag in het bijzonder gedurende 7 jaar plaats in overeenstemming met § 132 lid 1 BAO (boekhoudbescheiden, kwitanties/facturen, rekeningen, kwitanties, handelspapieren, staat van inkomsten en uitgaven enz.), voor 22 jaar in verband met eigendommen en 10 jaar voor documenten met betrekking tot elektronisch geleverde diensten, telecommunicatie-, radio- en televisiediensten geleverd aan niet-bedrijven in EU-lidstaten en waarvoor de Mini One Stop Shop (MOSS) wordt gebruikt.

Bedrijfsgerelateerde verwerking

Daarnaast verwerken wij
– Contractgegevens (bijv. onderwerp van contract, looptijd, klantencategorie).
– Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis)
van onze klanten, prospects en zakelijke partners met het oog op het leveren van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.

Orderverwerking in de online shop en klantaccount

Wij verwerken de gegevens van onze klanten als onderdeel van het bestelproces in onze online winkel om hen in staat te stellen de geselecteerde producten en diensten te selecteren en te bestellen, evenals hun betaling en levering of uitvoering.

De verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en de personen die bij de verwerking betrokken zijn, zijn onze klanten, geïnteresseerde partijen en andere zakelijke partners. De verwerking vindt plaats met het oog op het leveren van contractuele diensten in het kader van het exploiteren van een onlineshop, facturering, levering en klantenservice. We gebruiken sessiecookies om de inhoud van het winkelmandje op te slaan en permanente cookies om de inlogstatus op te slaan.

De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b (uitvoering van bestelprocessen) en c (wettelijk vereiste archivering) DSGVO. De als vereist gemarkeerde informatie is vereist voor de totstandkoming en uitvoering van het contract. We geven de gegevens alleen door aan derden in het kader van levering, betaling of in het kader van wettelijke vergunningen en verplichtingen aan juridische adviseurs en autoriteiten. De gegevens worden alleen in derde landen verwerkt als dit nodig is om het contract uit te voeren (bijvoorbeeld op verzoek van de klant om levering of betaling).

Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken, met name door hun bestellingen te kunnen inzien. Als onderdeel van de registratie wordt de vereiste verplichte informatie aan de gebruikers meegedeeld. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, op voorwaarde dat hun bewaring om commerciële of fiscale redenen noodzakelijk is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG. De informatie in het klantenaccount blijft bewaard totdat deze wordt verwijderd en vervolgens wordt gearchiveerd in het geval van een wettelijke verplichting. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om een back-up van zijn gegevens te maken voor het einde van het contract in geval van beëindiging.

Als onderdeel van de registratie en hernieuwde registraties, evenals het gebruik van onze online diensten, slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag vindt plaats op basis van onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden in principe niet aan derden doorgegeven, tenzij dit nodig is om onze claims na te leven of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG.

Verwijdering vindt plaats na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen, de noodzaak om de gegevens op te slaan wordt elke drie jaar gecontroleerd; in het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan (einde handelsrechtelijke (6 jaar) en fiscaalrechtelijke (10 jaar) opslagverplichting).

Externe betalingsdienstaanbieders

We maken gebruik van externe betalingsdienstaanbieders, via wiens platforms de gebruikers en wij betalingstransacties kunnen uitvoeren (bijv. elk met een link naar de gegevensbeschermingsverklaring, PayPal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ ua/privacy-full), Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/), Skrill (https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzanleitung/), Giropay https:// www.giropay.de/recht /privacybeleid, Visa https://www.visa.de/legal/privacy-policy.html, Mastercard (https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html) , American Express https://www .americanexpress.com/en/legal/privacy-policy.html

In het kader van de uitvoering van contracten maken wij gebruik van de betalingsdienstaanbieders op basis van artikel 6, lid 1, onder b. AVG een. Daarnaast gebruiken we externe betalingsdienstaanbieders op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG om onze gebruikers effectieve en veilige betalingsmogelijkheden te bieden.

De gegevens die door de betalingsdienstaanbieder worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens zoals naam en adres, bankgegevens zoals rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN's en controlesommen, evenals contract-, totaal- en ontvangergerelateerde informatie. De informatie is nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en opgeslagen. Dit betekent dat we geen account- of creditcardgerelateerde informatie ontvangen, alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie over de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kan de betalingsdienstaanbieder de gegevens doorgeven aan kredietbureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren. Wij verwijzen naar de algemene voorwaarden en privacyverklaringen van de betalingsdienstaanbieders.

Op de betalingstransacties zijn de algemene voorwaarden en de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing, die toegankelijk zijn via de respectievelijke websites of transactieapplicaties. We verwijzen hier ook naar voor verdere informatie en de bewering van herroeping, informatie en andere rechten van betrokkenen.

Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer

Wij verwerken gegevens in het kader van administratieve taken en de inrichting van onze bedrijfsvoering, financiële administratie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Daarbij verwerken wij dezelfde gegevens die wij verwerken in het kader van onze contractuele dienstverlening. De verwerkingsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder c. AVG, artikel 6 lid 1 letter f AVG. Klanten, geïnteresseerden, zakenpartners en websitebezoekers worden door de verwerking getroffen. Het doel en ons belang bij de verwerking ligt bij administratie, financiële administratie, kantoororganisatie, archivering van gegevens, d.w.z. taken die dienen om onze bedrijfsactiviteiten in stand te houden, onze taken uit te voeren en onze diensten te verlenen. De verwijdering van de gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie komt overeen met de informatie die in deze verwerkingsactiviteiten wordt verstrekt.

Wij geven gegevens door of geven deze door aan de financiële administratie, adviseurs zoals belastingadviseurs of accountants, evenals andere vergoedingskantoren en betalingsdienstaanbieders.

Bovendien slaan we op basis van onze zakelijke belangen informatie op over leveranciers, organisatoren en andere zakelijke partners, bijvoorbeeld met het oog op later contact. Deze veelal bedrijfsgerelateerde gegevens slaan wij permanent op.

Deelname aan affiliate partnerprogramma's

Binnen ons online aanbod gebruiken wij trackingmaatregelen die in de branche gebruikelijk zijn op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod) in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. Hieronder lichten we de technische achtergrond toe aan de gebruikers.

De diensten die door onze contractpartners worden aangeboden, kunnen ook op andere websites worden geadverteerd en gelinkt (zogenaamde affiliate links of after-buy-systemen, als bijvoorbeeld links of diensten van derden worden aangeboden nadat een contract is gesloten). De exploitanten van de respectievelijke websites ontvangen een commissie als gebruikers de aangesloten links volgen en vervolgens profiteren van de aanbiedingen.

Samenvattend is het voor ons online aanbod noodzakelijk dat we kunnen volgen of gebruikers die geïnteresseerd zijn in affiliate links en/of de aanbiedingen die bij ons beschikbaar zijn, de aanbiedingen vervolgens waarnemen op instigatie van de affiliate links of ons online platform. Hiervoor worden de affiliate links en onze aanbiedingen aangevuld met bepaalde waarden die als onderdeel van de link of anderszins kunnen worden ingesteld, bijvoorbeeld in een cookie. De waarden omvatten met name de bronwebsite (referrer), tijd, een online-ID van de exploitant van de website waarop de affiliate-link zich bevond, een online-ID van het betreffende aanbod, een online-ID van de gebruiker, evenals zoals het bijhouden van specifieke waarden zoals advertentiemedia-ID, partner-ID en categorisaties.

De online gebruikers-ID's die we gebruiken, zijn pseudonieme waarden. Dit betekent dat de online-id's zelf geen persoonlijke gegevens bevatten, zoals namen of e-mailadressen. Ze helpen ons alleen om vast te stellen of dezelfde gebruiker die op een affiliate-link heeft geklikt of geïnteresseerd was in een aanbieding via ons online aanbod, gebruik heeft gemaakt van de aanbieding, dwz bijvoorbeeld een contract heeft gesloten met de aanbieder. De online-identificatiecode is echter persoonlijk voor zover het partnerbedrijf en ook wij de online-identificatiecode samen met andere gebruikersgegevens hebben. Alleen zo kan het partnerbedrijf ons vertellen of de gebruiker gebruik heeft gemaakt van de aanbieding en kunnen we bijvoorbeeld de bonus uitbetalen.

Amazon-partnerprogramma

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f. AVG), nemen wij deel aan het Amazon EU-partnerprogramma, dat is ontworpen om een medium voor websites waarmee voor het plaatsen van advertenties en links naar Amazon.de reclamevergoeding kan worden verdiend (zogenaamd affiliate systeem). Dit betekent dat we als Amazon-partner verdienen aan in aanmerking komende aankopen.

Amazon gebruikt cookies om de herkomst van de bestellingen te kunnen achterhalen. Amazon kan onder andere herkennen dat je op de partnerlink op deze website hebt geklikt en vervolgens een product bij Amazon hebt gekocht.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon en de mogelijkheid van bezwaar is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van het bedrijf: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010&ref_=footer_privacy.

Opmerking: Amazon en het Amazon-logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of een van zijn dochterondernemingen.

registratie functie

Gebruikers kunnen een gebruikersaccount aanmaken. Als onderdeel van de registratie wordt de vereiste verplichte informatie aan de gebruiker meegedeeld en verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG om het gebruikersaccount te verstrekken. De verwerkte gegevens omvatten met name de inloggegevens (naam, wachtwoord en een e-mailadres). De tijdens de registratie ingevoerde gegevens worden gebruikt voor het gebruik van het gebruikersaccount en het doel ervan.

Gebruikers kunnen per e-mail worden geïnformeerd over informatie die relevant is voor hun gebruikersaccount, zoals technische wijzigingen. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, met inachtneming van een wettelijke bewaarplicht. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om een back-up van zijn gegevens te maken voor het einde van het contract in geval van beëindiging. Wij hebben het recht om alle gegevens van de gebruiker die gedurende de contractperiode zijn opgeslagen, onherroepelijk te verwijderen.

Als onderdeel van het gebruik van onze registratie- en inlogfuncties en het gebruik van het gebruikersaccount slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag vindt plaats op basis van onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor het geldend maken van onze vorderingen of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter c. AVG. De IP-adressen worden uiterlijk na 7 dagen geanonimiseerd of verwijderd.

Opmerkingen en berichten

Als gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, kunnen hun IP-adressen op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG gedurende 7 dagen worden opgeslagen. Dit is voor onze veiligheid als iemand illegale inhoud achterlaat in commentaren en berichten (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dit geval kunnen we vervolgd worden voor de opmerking of bijdrage en zijn we dus geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

Bovendien behouden wij ons het recht voor om gebruikersinformatie te verwerken met het oog op spamdetectie op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

Op dezelfde rechtsgrond behouden wij ons het recht voor om in het geval van enquêtes de IP-adressen van gebruikers op te slaan voor de duur van de enquête en om cookies te gebruiken om meerdere stemmen te voorkomen.

De gegevens die in het kader van de opmerkingen en berichten worden verstrekt, worden door ons permanent opgeslagen totdat de gebruiker bezwaar maakt.

commentaar abonnementen

De vervolgopmerkingen kunnen door gebruikers worden onderschreven met hun toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Gebruikers ontvangen een bevestigingsmail om te verifiëren dat zij de eigenaar zijn van het ingevoerde e-mailadres. Gebruikers kunnen zich op elk moment afmelden voor lopende reactie-abonnementen. De bevestigingsmail bevat informatie over de annuleringsmogelijkheden. Om de toestemming van de gebruiker te bewijzen, slaan we het tijdstip van registratie op samen met het IP-adres van de gebruiker en verwijderen we deze informatie als de gebruiker zich afmeldt voor het abonnement.

U kunt de ontvangst van ons abonnement op elk moment annuleren, dwz uw toestemming intrekken. We kunnen de afgemelde e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen om een eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventuele verdediging tegen claims. Een individueel verzoek om verwijdering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan van toestemming wordt bevestigd.

Profielfoto's ophalen van Gravatar

We gebruiken de Gravatar-service van Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS, binnen ons online aanbod en met name in de blog.

Gravatar is een dienst waar gebruikers profielfoto's en hun e-mailadressen kunnen registreren en opslaan. Als gebruikers posts of commentaren achterlaten met het respectievelijke e-mailadres op andere online aanwezigheden (vooral in blogs), kunnen hun profielfoto's naast de posts of commentaren worden weergegeven. Hiervoor wordt het door de gebruiker opgegeven e-mailadres versleuteld aan Gravatar doorgegeven om te controleren of daarvoor een profiel is opgeslagen. Dit is het enige doel van het verzenden van het e-mailadres en het zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt, maar zal daarna worden verwijderd.

Gravatar wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, aangezien we Gravatar gebruiken om de auteurs van bijdragen en commentaren de mogelijkheid te bieden hun bijdragen te personaliseren met een profielfoto.

Door de afbeeldingen weer te geven, leert Gravatar het IP-adres van de gebruiker kennen, omdat dit nodig is voor de communicatie tussen een browser en een online dienst. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Gravatar is te vinden in de informatie over gegevensbescherming van Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Als gebruikers niet willen dat een avatar die is gekoppeld aan hun Gravatar-e-mailadres in de opmerkingen verschijnt, moet u een e-mailadres gebruiken dat niet bij Gravatar is opgeslagen om te reageren. We wijzen er ook op dat het ook mogelijk is om een anoniem e-mailadres of helemaal geen e-mailadres te gebruiken als de gebruiker niet wil dat zijn eigen e-mailadres naar Gravatar wordt gestuurd. Gebruikers kunnen de overdracht van gegevens volledig voorkomen door ons commentaarsysteem niet te gebruiken.

Ophalen van emoji's en smilies

Grafische emoji's (of smilies), dwz kleine grafische bestanden die gevoelens uitdrukken, worden gebruikt binnen onze WordPress-blog, die worden verkregen van externe servers. De serverproviders verzamelen de IP-adressen van de gebruikers. Dit is nodig zodat de emojie-bestanden naar de browsers van de gebruikers kunnen worden verzonden. De Emojie-service wordt geleverd door Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS. Automatisch privacybeleid: https://automattic.com/privacy/. De gebruikte serverdomeinen zijn sworg en twemoji.maxcdn.com, die, voor zover wij weten, zogenaamde content delivery-netwerken zijn, d.w.z. servers die alleen worden gebruikt voor snelle en veilige verzending van bestanden en persoonlijke gegevens van gebruikers van de verzending zal worden verwijderd.

De emoji's worden gebruikt op basis van onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in een aantrekkelijk ontwerp van ons online aanbod in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG.

contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier, e-mail, telefoon of sociale media), worden de gegevens van de gebruiker gebruikt voor het verwerken van de contactaanvraag en de afhandeling daarvan in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder b. (in de context van contractuele/precontractuele relaties), Art. 6 para. 1 lit. f. (andere vragen) GDPR. De gegevens van de gebruiker kunnen worden opgeslagen in een systeem voor het beheer van klantrelaties ("CRM-systeem") of in een vergelijkbare organisatie voor vragen.

We verwijderen de verzoeken als ze niet langer nodig zijn. We beoordelen de noodzaak om de twee jaar; Verder gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

Nieuwsbrief

Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, de procedures voor registratie, verzending en statistische evaluatie, evenals uw recht van bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief, gaat u ermee akkoord deze en de beschreven procedures te ontvangen.

Nerdiy.de gebruikt de WordPress plugin "Newsletter" van http://www.thenewsletterplugin.com om nieuwsbrieven te versturen.
Inhoud van de nieuwsbrief: We sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met reclame-informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvanger of wettelijke toestemming. Als de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven bij de aanmelding voor de nieuwsbrief, is deze doorslaggevend voor de toestemming van de gebruiker. In onze nieuwsbrief staat ook informatie over onze diensten en ons.

Double opt-in en logging: Registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat u na aanmelding een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met het e-mailadres van iemand anders. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden gelogd om het aanmeldingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. Ook wijzigingen in uw gegevens die zijn opgeslagen door de verzendserviceprovider worden gelogd.

Aanmeldingsgegevens: Om u aan te melden voor de nieuwsbrief is het voldoende dat u uw e-mailadres invoert. Optioneel vragen we je een naam in te vullen zodat we je persoonlijk kunnen aanspreken in de nieuwsbrief.

Het verzenden van de nieuwsbrief en de bijbehorende succesmeting zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvanger in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a, artikel 7 AVG juncto artikel 7 lid 2 nr. 3 UWG of indien toestemming niet vereist is , op basis van onze legitieme belangen bij direct marketing in overeenstemming met artikel 6 lid 1 van de AVG juncto artikel 7 lid 3 van de UWG.

Het registratieproces wordt gelogd op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Ons belang is gericht op het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen dient als voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker en ons ook in staat stelt om toestemming te bewijzen.

Beëindiging/herroeping – U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment beëindigen, dwz uw toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief op te zeggen. We kunnen de afgemelde e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen om een eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventuele verdediging tegen claims. Een individueel verzoek om verwijdering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan van toestemming wordt bevestigd.

Nieuwsbrief – meting van succes

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "web beacon", dwz een pixelgroot bestand dat bij het openen van de nieuwsbrief van onze server wordt opgehaald of, als we een verzendserviceprovider gebruiken, van hun server. Als onderdeel van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en tijdstip van opvraging.

Deze informatie wordt gebruikt om de diensten technisch te verbeteren op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun ophaallocaties (die kunnen worden bepaald aan de hand van het IP-adres) of de toegangstijden. Bij de statistische onderzoeken wordt ook vastgesteld of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele nieuwsbriefontvangers. Het is echter noch ons doel, noch, indien gebruikt, dat van de verzendserviceprovider om individuele gebruikers te controleren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te verzenden op basis van de interesses van onze gebruikers.

Het is helaas niet mogelijk om de succesmeting afzonderlijk in te trekken, in dit geval moet het volledige abonnement op de nieuwsbrief worden opgezegd.

hosting en e-mailbezorging

De door ons gebruikte hostingdiensten dienen om de volgende diensten aan te bieden: infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, e-mailverzending, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die wij gebruiken voor de exploitatie van dit online aanbod.

Daarbij verwerken wij of onze hostingprovider inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze legitieme belangen bij het maken van dit online aanbod efficiënt en veilig beschikbaar in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG in combinatie met artikel 28 AVG (sluiting van een orderverwerkingsovereenkomst).

Google Analytics

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO) gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-service van Google LLC ("Google"). Google gebruikt cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruiker wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online aanbod samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van dit online aanbod en internetgebruik. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Bovendien kunnen gebruikers voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en op hun gebruik van het online aanbod betrekking hebbende gegevens door Google worden verzameld en door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over gegevensgebruik door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

De persoonsgegevens van de gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Google universele analyse

We gebruiken Google Analytics in het ontwerp als "Universele analyse" A. "Universal Analytics" verwijst naar een Google Analytics-proces waarbij de gebruikersanalyse is gebaseerd op een gepseudonimiseerde gebruikers-ID en dus een gepseudonimiseerd profiel van de gebruiker wordt gemaakt met informatie over het gebruik van verschillende apparaten (zogenaamde "cross-device tracking" ). .

Doelgroepopbouw met Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om de advertenties die binnen de advertentiediensten van Google en zijn partners zijn geplaatst, alleen weer te geven aan die gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesse in bepaalde onderwerpen of producten die zijn gebaseerd op de bezochte website).websites worden bepaald), die we doorgeven aan Google (zogenaamde "remarketing" of "Google Analytics-doelgroepen"). Met behulp van remarketingdoelgroepen willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële interesses van gebruikers.

Google Adsense met gepersonaliseerde advertenties

We gebruiken de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO). , Verenigde Staten, ("Google").

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Wij maken gebruik van de dienst AdSense, waarmee advertenties op onze website worden weergegeven en wij voor het vertonen of ander gebruik daarvan een vergoeding ontvangen. Voor deze doeleinden worden gebruiksgegevens zoals het klikken op een advertentie en het IP-adres van de gebruiker verwerkt, waarbij het IP-adres met de laatste twee cijfers wordt ingekort. Daarom wordt de verwerking van gebruikersgegevens gepseudonimiseerd.

We gebruiken Adsense bij gepersonaliseerde advertenties. Daarbij trekt Google conclusies over hun interesses op basis van de door gebruikers bezochte websites of apps en de op deze manier aangemaakte gebruikersprofielen. Adverteerders gebruiken deze informatie om hun campagnes af te stemmen op die interesses, wat gunstig is voor zowel gebruikers als adverteerders. Voor Google zijn advertenties gepersonaliseerd wanneer verzamelde of bekende gegevens de advertentieselectie bepalen of beïnvloeden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, eerdere zoekopdrachten, activiteit, websitebezoeken, app-gebruik, demografische en locatie-informatie. Dit omvat met name: demografische targeting, targeting op interessecategorie, remarketing en targeting op lijsten met klantenmatches en doelgroeplijsten die zijn geüpload naar DoubleClick Bid Manager of Campaign Manager.

Meer informatie over gegevensgebruik door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Jetpack (WordPress-statistieken)

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO), gebruiken we de Jetpack-plug-in (hier de subfunctie "Wordpress Stats"), een hulpmiddel voor de statistische evaluatie van bezoekerstoegang en van Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS. Jetpack maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van dit online aanbod wordt opgeslagen op een server in de VS. Uit de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt, die alleen voor analyse en niet voor reclamedoeleinden worden gebruikt. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Automattic: https://automattic.com/privacy/ en opmerkingen over Jetpack-cookies: https://jetpack.com/support/cookies/.

Online aanwezigheid op sociale media

Wij onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers en hen te kunnen informeren over onze diensten daar. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectievelijke operators van toepassing.

Tenzij anders vermeld in onze gegevensbeschermingsverklaring, verwerken wij gebruikersgegevens als deze met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door berichten op onze online aanwezigheid te schrijven of ons berichten te sturen.

Integratie van diensten en inhoud van derden

We gebruiken inhoud of serviceaanbiedingen van externe aanbieders binnen ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, lit. Diensten integreren zoals video's of lettertypen (hierna uniform "content" genoemd).

Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker herkennen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud weer te geven. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "webbakens") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Pixel tags kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De gepseudonimiseerde informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, en kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

vimeo

We kunnen video's insluiten van het "Vimeo"-platform van Vimeo Inc., ter attentie van: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, VS. Gegevensbescherming: https://vimeo.com/privacy. Wij wijzen erop dat Vimeo gebruik kan maken van Google Analytics en verwijzen naar de gegevensbeschermingsverklaring (https://www.google.com/policies/privacy) en opt-out mogelijkheden voor Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) of de instellingen van Google voor gegevensgebruik voor marketingdoeleinden (https://adssettings.google.com/.).

youtube

We integreren de video's van het "YouTube"-platform van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, afmelden: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google-lettertypen

Wij integreren de lettertypen ("Google Fonts") van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, afmelden: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

We integreren de kaarten van de dienst "Google Maps" van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal als onderdeel van de instellingen op hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, afmelden: https://adssettings.google.com/authenticated.

Gebruik van sociale plug-ins van Facebook

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. GDPR) gebruiken we social plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd. ("Facebook"). GDPR) social plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plugins kunnen interactie-elementen of inhoud weergeven (bijv. video's, afbeeldingen of tekstbijdragen) en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel, de termen "Like", "Gefällt mir" of een "duim omhoog"-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van Facebook Social Plugins kan hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Als een gebruiker een functie van dit online aanbod oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar het apparaat van de gebruiker verzonden, dat deze in het online-aanbod integreert. Uit de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. We hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren gebruikers daarom op basis van ons kennisniveau.

Door de integratie van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online aanbod heeft bezocht. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de Like-knop te drukken of een opmerking te plaatsen, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks van uw apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een anoniem IP-adres opgeslagen.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de relevante rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van gebruikers, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker Facebook-lid is en niet wil dat Facebook via dit online-aanbod gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn op Facebook opgeslagen lidgegevens, moet hij zich voor het gebruik van ons online-aanbod bij Facebook afmelden en zijn cookies wissen. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  of via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/  of de EU-kant http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, dwz ze worden overgenomen voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

Twitteren

Functies en inhoud van de Twitter-service aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, kunnen in ons online aanbod worden geïntegreerd. Dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod binnen Twitter kunnen delen.
Als de gebruikers lid zijn van het Twitter-platform, kan Twitter de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de gebruikersprofielen daar. Twitter is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Gegevensbescherming: https://twitter.com/de/privacy, afmelden: https://twitter.com/personalization.

Instagram

Functies en inhoud van de dienst Instagram aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, kunnen in ons online aanbod worden geïntegreerd. Dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod binnen Instagram kunnen delen. Als de gebruikers lid zijn van het Instagram-platform, kan Instagram de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de gebruikersprofielen daar. Instagram-privacybeleid: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest

Functies en inhoud van de dienst Pinterest, aangeboden door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA, kunnen in ons online aanbod worden geïntegreerd. Dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod binnen Pinterest kunnen delen. Als de gebruikers lid zijn van het Pinterest-platform, kan Pinterest de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de gebruikersprofielen daar. Pinterest-privacybeleid: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Gemaakt met Datenschutz-Generator.de door RA Dr. Thomas Schwenke