Vergunningen

Werkt niet op basis van software/code

Tenzij anders vermeld, zijn alle niet op software/code gebaseerde werken die op Nerdiy.de worden gepresenteerd, onderworpen aan een licentie CC BY-NC-SA 4.0 (Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen 4.0 internationaal).

Creative Commons-licentieovereenkomst

Een samenvatting hiervan vind je hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de

De volledige tekst van de wet vindt u hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de

Op software/code gebaseerde werken

Tenzij anders vermeld, vallen alle op software/code gebaseerde werken die op Nerdiy.de worden gepresenteerd onder de GNU Affero General Public License v3.0-licentie

Een samenvatting hiervan vind je hier: https://tldrlegal.com/license/gnu-affero-general-public-license-v3-(agpl-3.0)#summary

U vindt de volledige tekst van de wet in de volgende paragraaf of op: https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.de.html

                    GNU AFFERO ALGEMENE OPENBARE LICENTIE Versie 3, 19 november 2007 Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. 
 Het is iedereen toegestaan om letterlijke kopieën van dit licentiedocument te kopiëren en te verspreiden, maar het is niet toegestaan om het te wijzigen. Preambule De GNU Affero General Public License is een gratis, auteursplichtige licentie voor software en andere soorten werken, speciaal ontworpen om samenwerking met de gemeenschap te verzekeren in het geval van netwerkserversoftware. De licenties voor de meeste software en andere praktische werken zijn ontworpen om u de vrijheid te ontnemen om de werken te delen en te wijzigen. Onze General Public Licenses daarentegen zijn bedoeld om uw vrijheid te garanderen om alle versies van een programma te delen en te wijzigen - om ervoor te zorgen dat het vrije software blijft voor alle gebruikers. Als we het hebben over vrije software, bedoelen we vrijheid, niet prijs. Onze General Public Licenses zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat u de vrijheid heeft om kopieën van gratis software te verspreiden (en ervoor te vragen als u dat wilt), dat u de broncode ontvangt of kunt krijgen als u dat wilt, dat u de software kunt wijzigen of stukjes ervan gebruiken in nieuwe gratis programma's, en dat je weet dat je deze dingen kunt doen. Ontwikkelaars die onze General Public Licenses gebruiken, beschermen uw rechten in twee stappen: (1) doen gelden voor het auteursrecht op de software, en (2) bieden u deze licentie aan die u de wettelijke toestemming geeft om de software te kopiëren, verspreiden en/of wijzigen. Een secundair voordeel van het verdedigen van de vrijheid van alle gebruikers is dat verbeteringen die zijn aangebracht in alternatieve versies van het programma, als deze op grote schaal worden gebruikt, beschikbaar komen voor andere ontwikkelaars om op te nemen. Veel ontwikkelaars van vrije software worden gesterkt en aangemoedigd door de resulterende samenwerking. In het geval van software die op netwerkservers wordt gebruikt, kan dit resultaat echter uitblijven. De GNU General Public License staat het maken van een gewijzigde versie toe en geeft het publiek toegang tot deze op een server zonder ooit de broncode aan het publiek vrij te geven. De GNU Affero General Public License is specifiek ontworpen om ervoor te zorgen dat in dergelijke gevallen de gewijzigde broncode beschikbaar komt voor de gemeenschap. Het vereist dat de exploitant van een netwerkserver de broncode van de gewijzigde versie die daar draait aan de gebruikers van die server verstrekt. Daarom geeft openbaar gebruik van een gewijzigde versie, op een openbaar toegankelijke server, het publiek toegang tot de broncode van de gewijzigde versie. Een oudere licentie, de Affero General Public License genaamd en uitgegeven door Affero, was ontworpen om vergelijkbare doelen te bereiken. Dit is een andere licentie, geen versie van de Affero GPL, maar Affero heeft een nieuwe versie van de Affero GPL uitgebracht die herlicenties onder deze licentie toestaat. De precieze voorwaarden voor kopiëren, verspreiden en wijzigen volgen hierna. ALGEMENE VOORWAARDEN 0. Definities. "Deze licentie" verwijst naar versie 3 van de GNU Affero General Public License. "Auteursrecht" betekent ook auteursrechtachtige wetten die van toepassing zijn op andere soorten werken, zoals halfgeleidermaskers. "Het Programma" verwijst naar elk auteursrechtelijk beschermd werk waarvoor een licentie is verleend onder deze Licentie. Elke licentiehouder wordt aangesproken als "u". "Licentiehouders" en "ontvangers" kunnen individuen of organisaties zijn. Een werk "wijzigen" betekent het geheel of gedeeltelijk kopiëren van of aanpassen van het werk op een manier waarvoor auteursrechtelijke toestemming is vereist, anders dan het maken van een exacte kopie. Het resulterende werk wordt een "aangepaste versie" van het eerdere werk of een werk "gebaseerd op" het eerdere werk genoemd. Een "gedekt werk" betekent het ongewijzigde programma of een werk gebaseerd op het programma. Een werk "propageren" betekent er iets mee doen waardoor u, zonder toestemming, direct of secundair aansprakelijk zou worden gesteld voor inbreuk op de toepasselijke auteursrechtwetgeving, behalve het uitvoeren op een computer of het wijzigen van een privékopie. Verspreiding omvat kopiëren, verspreiden (met of zonder aanpassingen), beschikbaar stellen aan het publiek en in sommige landen ook andere activiteiten. Een werk "overdragen" betekent elke vorm van verspreiding die andere partijen in staat stelt kopieën te maken of te ontvangen. Louter interactie met een gebruiker via een computernetwerk, zonder overdracht van een kopie, is niet overbrengend. Een interactieve gebruikersinterface geeft "Passende juridische kennisgevingen" weer voor zover deze een handige en prominent zichtbare functie bevat die (1) een toepasselijke copyright-kennisgeving weergeeft en (2) de gebruiker vertelt dat er geen garantie is voor het werk (behalve om voor zover garanties worden verstrekt), dat licentiehouders het werk onder deze licentie mogen overdragen en hoe een kopie van deze licentie kan worden bekeken. Als de interface een lijst met gebruikerscommando's of -opties weergeeft, zoals een menu, voldoet een prominent item in de lijst aan dit criterium. 1. Broncode. De "broncode" voor een werk betekent de voorkeursvorm van het werk om er wijzigingen in aan te brengen. "Objectcode" betekent elke niet-bronvorm van een werk. Een "Standaardinterface" betekent een interface die ofwel een officiële standaard is die is gedefinieerd door een erkende normalisatie-instelling, of, in het geval van interfaces die zijn gespecificeerd voor een bepaalde programmeertaal, een interface die algemeen wordt gebruikt door ontwikkelaars die in die taal werken. De "Systeembibliotheken" van een uitvoerbaar werk omvatten alles, behalve het werk als geheel, dat (a) is opgenomen in de normale verpakkingsvorm van een Hoofdcomponent, maar dat geen deel uitmaakt van die Hoofdcomponent, en (b) dient alleen om het gebruik van het werk met die Major Component mogelijk te maken, of om een Standard Interface te implementeren waarvoor een implementatie in broncodevorm voor het publiek beschikbaar is. Een "Major Component" betekent in deze context een belangrijke essentiële component (kernel , venstersysteem, enzovoort) van het specifieke besturingssysteem (indien aanwezig) waarop het uitvoerbare werk wordt uitgevoerd, of een compiler die wordt gebruikt om het werk te produceren, of een objectcode-interpreter die wordt gebruikt om het uit te voeren. De "overeenkomstige bron" voor een werk in objectcodevorm betekent alle broncode die nodig is om de objectcode te genereren, te installeren en (voor een uitvoerbaar werk) uit te voeren en om het werk aan te passen, inclusief scripts om die activiteiten te besturen. Het omvat echter niet de systeembibliotheken van het werk, of tools voor algemene doeleinden of algemeen beschikbare gratis programma's die ongewijzigd worden gebruikt bij het uitvoeren van die activiteiten, maar die geen deel uitmaken van het werk. Corresponding Source bevat bijvoorbeeld interfacedefinitiebestanden die zijn gekoppeld aan bronbestanden voor het werk, en de broncode voor gedeelde bibliotheken en dynamisch gekoppelde subprogramma's waarvoor het werk specifiek is ontworpen, zoals door intieme datacommunicatie of besturingsstroom tussen die subprogramma's en andere delen van het werk. De Corresponderende bron hoeft niets te bevatten dat gebruikers automatisch kunnen regenereren vanuit andere delen van de Corresponderende bron. De corresponderende bron voor een werk in broncodevorm is datzelfde werk. 2. Basisrechten. Alle rechten die onder deze licentie worden verleend, worden verleend voor de duur van het auteursrecht op het programma en zijn onherroepelijk, mits aan de vermelde voorwaarden wordt voldaan. Deze Licentie bevestigt uitdrukkelijk uw onbeperkte toestemming om het ongewijzigde Programma uit te voeren. De uitvoer van het uitvoeren van een gedekt werk valt alleen onder deze Licentie als de uitvoer, gezien de inhoud ervan, een gedekt werk vormt. Deze Licentie erkent uw rechten van redelijk gebruik of ander equivalent, zoals bepaald door de auteursrechtwetgeving. U mag gedekte werken maken, uitvoeren en verspreiden die u niet overbrengt, zonder voorwaarden, zolang uw licentie voor het overige van kracht blijft. U mag gedekte werken aan anderen overdragen met als enig doel hen exclusief voor u wijzigingen te laten aanbrengen, of u faciliteiten te bieden voor het uitvoeren van die werken, op voorwaarde dat u voldoet aan de voorwaarden van deze Licentie bij het overdragen van al het materiaal waarover u geen zeggenschap heeft auteursrechten. Degenen die aldus de gedekte werken voor u maken of uitvoeren, moeten dit uitsluitend namens u doen, onder uw leiding en controle, onder voorwaarden die hen verbieden om kopieën te maken van uw auteursrechtelijk beschermd materiaal buiten hun relatie met u. Het vervoeren onder andere omstandigheden is uitsluitend toegestaan onder de onderstaande voorwaarden. Sublicenties zijn niet toegestaan; Artikel 10 maakt het overbodig. 3. Bescherming van de wettelijke rechten van gebruikers tegen anti-omzeilingswetten. Geen enkel gedekt werk zal worden beschouwd als onderdeel van een effectieve technologische maatregel onder enige toepasselijke wet die voldoet aan verplichtingen uit hoofde van artikel 11 van het WIPO-auteursrechtverdrag aangenomen op 20 december 1996, of soortgelijke wetten die het omzeilen van dergelijke maatregelen verbieden of beperken. Wanneer u een gedekt werk overbrengt, doet u afstand van elke wettelijke bevoegdheid om het omzeilen van technologische maatregelen te verbieden voor zover dergelijke omzeiling wordt bewerkstelligd door het uitoefenen van rechten onder deze Licentie met betrekking tot het gedekte werk, en u wijst elke intentie af om de werking of wijziging van het gedekte werk te beperken. werken als een middel om tegen de gebruikers van het werk de wettelijke rechten van u of derden af te dwingen om het omzeilen van technologische maatregelen te verbieden. 4. Verbatim-kopieën overbrengen. U mag letterlijke kopieën van de broncode van het Programma overbrengen zoals u deze ontvangt, op elk medium, op voorwaarde dat u op elke kopie een toepasselijke copyright-vermelding publiceert; alle kennisgevingen intact te laten waarin staat dat deze Licentie en eventuele niet-permissieve voorwaarden die zijn toegevoegd in overeenstemming met sectie 7 van toepassing zijn op de code; bewaar alle kennisgevingen van het ontbreken van enige garantie; en geef alle ontvangers samen met het Programma een kopie van deze Licentie. U mag elke prijs of geen prijs in rekening brengen voor elk exemplaar dat u overdraagt, en u mag tegen betaling ondersteuning of garantie bieden. 5. Gewijzigde bronversies overbrengen. U mag een werk op basis van het Programma, of de aanpassingen om het uit het Programma te produceren, overbrengen in de vorm van broncode onder de voorwaarden van Sectie 4, op voorwaarde dat u ook aan al deze voorwaarden voldoet: a) Het werk moet een prominente plaats innemen kennisgevingen waarin staat dat u het heeft gewijzigd en een relevante datum. b) Het werk moet prominente mededelingen bevatten waarin staat dat het is vrijgegeven onder deze Licentie en alle voorwaarden die zijn toegevoegd onder Sectie 7. Deze vereiste wijzigt de vereiste in Sectie 4 om "alle kennisgevingen intact te houden". c) U moet het volledige werk, als geheel, in licentie geven onder deze Licentie aan iedereen die in het bezit komt van een kopie. Deze licentie is daarom van toepassing, samen met alle toepasselijke aanvullende voorwaarden uit artikel 7, op het hele werk en alle onderdelen ervan, ongeacht hoe ze zijn verpakt. Deze Licentie geeft geen toestemming om het werk op een andere manier in licentie te geven, maar maakt een dergelijke toestemming niet ongeldig als u deze afzonderlijk hebt ontvangen. d) Als het werk interactieve gebruikersinterfaces heeft, moet elk ervan passende juridische kennisgevingen tonen; als het programma echter interactieve interfaces heeft die geen passende juridische kennisgevingen weergeven, hoeft uw werk dit niet te doen. Een compilatie van een gecoverd werk met andere afzonderlijke en onafhankelijke werken, die van nature geen uitbreiding zijn van het gecoverde werk, en die er niet mee worden gecombineerd om een groter programma te vormen, in of op een opslag- of distributievolume medium, wordt een "aggregaat" genoemd als de compilatie en het daaruit voortvloeiende copyright niet worden gebruikt om de toegang of wettelijke rechten van de gebruikers van de compilatie verder te beperken dan wat de individuele werken toestaan. Opname van een gedekt werk in een aggregaat betekent niet dat deze Licentie van toepassing is op de andere delen van het aggregaat. 6. Het vervoeren van niet-bronformulieren. U mag een gedekt werk in de vorm van een objectcode overbrengen onder de voorwaarden van secties 4 en 5, op voorwaarde dat u ook de machineleesbare Corresponderende bron overbrengt onder de voorwaarden van deze Licentie, op een van de volgende manieren: a) Breng de objectcode over in , of belichaamd in een fysiek product (inclusief een fysiek distributiemedium), vergezeld van de overeenkomstige bron die is vastgelegd op een duurzaam fysiek medium dat gewoonlijk wordt gebruikt voor software-uitwisseling. b) Breng de objectcode over in, of belichaamd in, een fysiek product (inclusief een fysiek distributiemedium), vergezeld van een schriftelijke aanbieding, geldig voor ten minste drie jaar en geldig zolang u daarvoor reserveonderdelen of klantenondersteuning aanbiedt productmodel, om iedereen die de objectcode bezit ofwel (1) een kopie te geven van de corresponderende bron voor alle software in het product die onder deze licentie valt, op een duurzaam fysiek medium dat gewoonlijk wordt gebruikt voor software-uitwisseling, voor een prijs van meer dan uw redelijke kosten voor het fysiek uitvoeren van deze bronoverdracht, of (2) gratis toegang om de overeenkomstige bron van een netwerkserver te kopiëren. c) Breng individuele kopieën van de objectcode over met een kopie van het schriftelijke aanbod om de bijbehorende bron te verstrekken. Dit alternatief is slechts incidenteel en niet-commercieel toegestaan, en alleen als u de objectcode bij een dergelijk aanbod hebt ontvangen, conform lid 6b. d) Breng de objectcode over door toegang aan te bieden vanaf een aangewezen plaats (gratis of tegen betaling), en bied gelijkwaardige toegang tot de overeenkomstige bron op dezelfde manier via dezelfde plaats zonder extra kosten. U hoeft ontvangers niet te verplichten de bijbehorende bron samen met de objectcode te kopiëren. Als de plaats om de objectcode te kopiëren een netwerkserver is, kan de corresponderende bron zich op een andere server bevinden (beheerd door u of een derde partij) die gelijkwaardige kopieerfaciliteiten ondersteunt, op voorwaarde dat u naast de objectcode duidelijke aanwijzingen bewaart waar u naartoe moet zoek de bijbehorende bron. Ongeacht op welke server de corresponderende bron wordt gehost, u blijft verplicht ervoor te zorgen dat deze beschikbaar is zolang als nodig is om aan deze vereisten te voldoen. e) Breng de objectcode over met behulp van peer-to-peer-transmissie, op voorwaarde dat u andere peers informeert waar de objectcode en de bijbehorende bron van het werk gratis aan het grote publiek worden aangeboden op grond van subsectie 6d. Een scheidbaar deel van de objectcode, waarvan de broncode is uitgesloten van de corresponderende bron als systeembibliotheek, hoeft niet te worden opgenomen in het overbrengen van het objectcodewerk. Een "Gebruikersproduct" is ofwel (1) een "consumentenproduct", dat wil zeggen elk tastbaar persoonlijk eigendom dat normaal gesproken wordt gebruikt voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden, of (2) alles dat is ontworpen of verkocht om in een woning te worden ingebouwd. Bij het bepalen of een product een consumentenproduct is, zullen twijfelgevallen worden opgelost ten gunste van dekking. Voor een bepaald product dat door een bepaalde gebruiker wordt ontvangen, verwijst "normaal gebruikt" naar een typisch of algemeen gebruik van die productklasse, ongeacht de status van de specifieke gebruiker of de manier waarop de specifieke gebruiker daadwerkelijk gebruikt, of verwacht of wordt verwacht te gebruiken, het product. Een product is een consumentenproduct, ongeacht of het product substantieel commercieel, industrieel of niet-consumentengebruik heeft, tenzij dergelijk gebruik de enige significante gebruikswijze van het product vertegenwoordigt. "Installatie-informatie" voor een Gebruikersproduct betekent alle methoden, procedures, autorisatiesleutels of andere informatie die nodig is om gewijzigde versies van een gedekt werk in dat Gebruikersproduct te installeren en uit te voeren vanaf een gewijzigde versie van de bijbehorende bron. De informatie moet voldoende zijn om ervoor te zorgen dat het blijven functioneren van de gewijzigde objectcode in geen geval wordt verhinderd of verstoord uitsluitend door een wijziging. Als u onder dit artikel een objectcodewerk overbrengt in, of met, of specifiek voor gebruik in, een Gebruikersproduct, en de overdracht plaatsvindt als onderdeel van een transactie waarbij het recht op bezit en gebruik van het Gebruikersproduct wordt overgedragen aan de ontvanger voor altijd of voor een vaste termijn (ongeacht hoe de transactie wordt gekenmerkt), moet de overeenkomstige bron die onder deze sectie wordt overgebracht vergezeld gaan van de installatie-informatie. Maar deze vereiste is niet van toepassing als noch u, noch een derde partij de mogelijkheid behoudt om gewijzigde objectcode op het gebruikersproduct te installeren (het werk is bijvoorbeeld in ROM geïnstalleerd). De vereiste om installatie-informatie te verstrekken omvat niet de vereiste om ondersteuningsservice, garantie of updates te blijven bieden voor een werk dat is gewijzigd of geïnstalleerd door de ontvanger, of voor het gebruikersproduct waarin het is gewijzigd of geïnstalleerd. Toegang tot een netwerk kan worden geweigerd wanneer de wijziging zelf de werking van het netwerk materieel en nadelig beïnvloedt of in strijd is met de regels en protocollen voor communicatie over het netwerk. Overeenkomstig overgedragen bron en verstrekte installatie-informatie, in overeenstemming met deze sectie, moeten in een formaat zijn dat openbaar is gedocumenteerd (en met een implementatie die voor het publiek beschikbaar is in de vorm van broncode), en er mag geen speciaal wachtwoord of sleutel vereist zijn voor het uitpakken, lezen of kopiëren. 7. Aanvullende voorwaarden. "Aanvullende machtigingen" zijn voorwaarden die de voorwaarden van deze Licentie aanvullen door uitzonderingen te maken op een of meer van de voorwaarden. Aanvullende machtigingen die van toepassing zijn op het gehele programma, worden behandeld alsof ze in deze Licentie zijn opgenomen, voor zover ze geldig zijn onder de toepasselijke wetgeving. Als aanvullende machtigingen alleen van toepassing zijn op een deel van het Programma, mag dat deel afzonderlijk onder die machtigingen worden gebruikt, maar het gehele Programma blijft onder deze Licentie vallen, ongeacht de aanvullende machtigingen. Wanneer u een kopie van een gedekt werk overbrengt, kunt u naar eigen goeddunken eventuele aanvullende toestemmingen van die kopie of van enig deel ervan verwijderen. (Er kunnen aanvullende machtigingen worden geschreven om in bepaalde gevallen, wanneer u het werk wijzigt, te vereisen dat ze zelf worden verwijderd.) U kunt aanvullende machtigingen plaatsen op materiaal dat door u is toegevoegd aan een gedekt werk, waarvoor u de juiste auteursrechtelijke toestemming hebt of kunt geven. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Licentie, mag u voor materiaal dat u toevoegt aan een gedekt werk (indien geautoriseerd door de auteursrechthouders van dat materiaal) de voorwaarden van deze Licentie aanvullen met voorwaarden: a) Afwijzing van garantie of beperking van aansprakelijkheid anders dan de voorwaarden van secties 15 en 16 van deze Licentie; of b) het eisen van behoud van gespecificeerde redelijke juridische kennisgevingen of auteurstoeschrijvingen in dat materiaal of in de toepasselijke juridische kennisgevingen die worden weergegeven door werken die het bevatten; of c) het verbieden van een verkeerde voorstelling van de oorsprong van dat materiaal, of eisen dat gewijzigde versies van dergelijk materiaal op redelijke wijze worden gemarkeerd als afwijkend van de originele versie; of d) Beperking van het gebruik voor publiciteitsdoeleinden van namen van licentiegevers of auteurs van het materiaal; of e) Weigeren om rechten onder het merkenrecht te verlenen voor het gebruik van bepaalde handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken; of f) Schadeloosstelling eisen van licentiegevers en auteurs van dat materiaal door iedereen die het materiaal (of gewijzigde versies ervan) met contractuele aannames van aansprakelijkheid aan de ontvanger overbrengt, voor elke aansprakelijkheid die deze contractuele aannames rechtstreeks opleggen aan die licentiegevers en auteurs. Alle andere niet-toegestane aanvullende voorwaarden worden beschouwd als "verdere beperkingen" in de zin van sectie 10. Als het programma zoals u het hebt ontvangen, of een deel ervan, een kennisgeving bevat waarin staat dat het wordt beheerst door deze Licentie, samen met een voorwaarde dat een verdere beperking is, kunt u die term verwijderen. Als een licentiedocument een verdere beperking bevat, maar herlicentie of overdracht onder deze Licentie toestaat, mag u aan een gedekt werkmateriaal toevoegen dat valt onder de voorwaarden van dat licentiedocument, op voorwaarde dat de verdere beperking een dergelijke herlicentie of overdracht niet overleeft. Als u voorwaarden toevoegt aan een gedekt werk in overeenstemming met deze sectie, moet u in de relevante bronbestanden een verklaring plaatsen van de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op die bestanden, of een bericht dat aangeeft waar u de toepasselijke voorwaarden kunt vinden. Aanvullende voorwaarden, tolerant of niet-tolerant, kunnen worden vermeld in de vorm van een afzonderlijk geschreven licentie, of worden vermeld als uitzonderingen; de bovenstaande vereisten zijn hoe dan ook van toepassing. 8. beëindiging. U mag een gedekt werk niet verspreiden of wijzigen, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald onder deze Licentie. Elke poging om het op een andere manier te verspreiden of te wijzigen, is nietig en zal automatisch uw rechten onder deze Licentie beëindigen (inclusief eventuele patentlicenties die zijn verleend onder de derde alinea van artikel 11). Als u echter alle schendingen van deze Licentie staakt, wordt uw licentie van een bepaalde copyrighthouder hersteld (a) voorlopig, tenzij en totdat de copyrighthouder uw licentie expliciet en definitief beëindigt, en (b) permanent, als de copyrighthouder faalt om u vóór 60 dagen na de stopzetting met redelijke middelen op de hoogte te stellen van de overtreding. Bovendien wordt uw licentie van een bepaalde copyrighthouder permanent hersteld als de copyrighthouder u op redelijke wijze op de hoogte stelt van de schending, dit de eerste keer is dat u een kennisgeving van schending van deze licentie (voor welk werk dan ook) van die copyrighthouder ontvangt, en u herstelt de overtreding binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving. Beëindiging van uw rechten onder deze sectie betekent niet dat de licenties worden beëindigd van partijen die kopieën of rechten van u hebben ontvangen onder deze licentie. Als uw rechten zijn beëindigd en niet permanent zijn hersteld, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van nieuwe licenties voor hetzelfde materiaal onder sectie 10. 9. Acceptatie niet vereist voor het hebben van kopieën. U hoeft deze Licentie niet te accepteren om een kopie van het Programma te ontvangen of uit te voeren. Aanvullende verspreiding van een gedekt werk die uitsluitend plaatsvindt als gevolg van het gebruik van peer-to-peer-transmissie om een kopie te ontvangen, vereist evenmin acceptatie. Niets anders dan deze Licentie verleent u echter toestemming om enig gedekt werk te verspreiden of te wijzigen. Deze handelingen maken inbreuk op het auteursrecht als u deze Licentie niet accepteert. Door een gedekt werk te wijzigen of te verspreiden, geeft u daarom aan dat u akkoord gaat met deze licentie om dit te doen. 10. Automatische licentieverlening aan downstream-ontvangers. Elke keer dat u een gedekt werk overdraagt, ontvangt de ontvanger automatisch een licentie van de oorspronkelijke licentiegevers om dat werk uit te voeren, aan te passen en te verspreiden, onder voorbehoud van deze licentie. U bent niet verantwoordelijk voor het afdwingen van naleving door derden van deze Licentie. Een "entiteitstransactie" is een transactie waarbij de zeggenschap over een organisatie, of vrijwel alle activa van een organisatie, wordt overgedragen, of een organisatie wordt opgesplitst, of organisaties worden samengevoegd. Als de verspreiding van een gedekt werk het resultaat is van een entiteitstransactie, ontvangt elke partij bij die transactie die een kopie van het werk ontvangt ook alle licenties voor het werk die de voorganger van de partij had of zou kunnen geven op grond van de vorige paragraaf, plus een recht op bezit van de corresponderende bron van het werk van de voorganger in belang, als de voorganger het heeft of kan krijgen met redelijke inspanningen. U mag geen verdere beperkingen opleggen aan de uitoefening van de rechten die onder deze Licentie zijn verleend of bevestigd. U mag bijvoorbeeld geen licentievergoeding, royalty's of andere kosten in rekening brengen voor de uitoefening van rechten verleend onder deze Licentie, en u mag geen rechtszaken starten (inclusief een wederzijdse claim of tegenvordering in een rechtszaak) waarin wordt beweerd dat een patentclaim wordt geschonden door het programma of een deel ervan te maken, te gebruiken, te verkopen, te koop aan te bieden of te importeren. 11. Octrooien. Een "bijdrager" is een auteursrechthebbende die toestemming geeft voor gebruik onder deze licentie van het programma of een werk waarop het programma is gebaseerd. Het aldus gelicentieerde werk wordt de "bijdragerversie" van de bijdrager genoemd. De "essentiële octrooiaanspraken" van een bijdrager zijn alle octrooiaanspraken die eigendom zijn van of beheerd worden door de bijdrager, al dan niet verworven of hierna verworven, waarop op een of andere manier, toegestaan door deze licentie, inbreuk zou worden gemaakt door de versie van de bijdrager te maken, te gebruiken of te verkopen, maar bevatten geen claims waarop alleen inbreuk zou worden gemaakt als gevolg van verdere wijziging van de versie van de bijdrager. Voor de toepassing van deze definitie omvat "controle" het recht om sublicenties voor octrooien te verlenen op een manier die in overeenstemming is met de vereisten van deze Licentie. Elke bijdrager verleent u een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije patentlicentie onder de essentiële patentclaims van de bijdrager, om de inhoud van zijn bijdragerversie te maken, te gebruiken, te verkopen, te koop aan te bieden, te importeren en anderszins uit te voeren, te wijzigen en te verspreiden. In de volgende drie alinea's is een "octrooilicentie" elke uitdrukkelijke overeenkomst of toezegging, hoe ook genaamd, om een octrooi niet af te dwingen (zoals een uitdrukkelijke toestemming om een octrooi uit te oefenen of een convenant om niet te vervolgen wegens inbreuk op octrooien). Een dergelijke octrooilicentie aan een partij "verlenen" betekent een dergelijke overeenkomst of toezegging aangaan om geen octrooi tegen de partij af te dwingen. Als u een gedekt werk overbrengt, bewust vertrouwend op een patentlicentie, en de overeenkomstige bron van het werk is voor niemand beschikbaar om gratis en onder de voorwaarden van deze licentie te kopiëren via een openbaar beschikbare netwerkserver of andere gemakkelijk toegankelijke betekent, dan moet u ofwel (1) ervoor zorgen dat de corresponderende bron zo beschikbaar is, of (2) ervoor zorgen dat u het voordeel van de patentlicentie voor dit specifieke werk wordt ontzegd, of (3) regelen, op een manier die in overeenstemming is met de vereisten van deze Licentie, om de octrooilicentie uit te breiden tot downstream-ontvangers. "Bewust vertrouwen" betekent dat u feitelijk weet dat, zonder de octrooilicentie, uw overdracht van het gedekte werk in een land, of het gebruik door uw ontvanger van het gedekte werk in een land, inbreuk zou maken op een of meer identificeerbare octrooien in dat land dat u redenen hebben om aan te nemen dat ze geldig zijn. Als u, op grond van of in verband met een enkele transactie of regeling, een gedekt werk overbrengt of propageert door de overdracht van een gedekt werk te bewerkstelligen, en een patentlicentie verleent aan sommige van de partijen die het gedekte werk ontvangen en hen machtigt om het gedekte werk te gebruiken, te verspreiden, te wijzigen of een specifieke kopie van het gedekte werk overbrengt, wordt de octrooilicentie die u verleent automatisch uitgebreid tot alle ontvangers van het gedekte werk en de daarop gebaseerde werken. Een octrooilicentie is "discriminerend" als deze niet binnen de reikwijdte van de dekking valt, de uitoefening ervan verbiedt of afhankelijk is van de niet-uitoefening van een of meer van de rechten die specifiek onder deze licentie worden verleend. U mag een gedekt werk niet overdragen als u partij bent bij een overeenkomst met een derde partij die zich bezighoudt met het distribueren van software, op grond waarvan u een betaling doet aan de derde partij op basis van de omvang van uw activiteit van het overdragen van het werk, en waaronder de derde partij aan een van de partijen die het gedekte werk van u zou ontvangen, een discriminerende octrooilicentie verleent (a) in verband met kopieën van het gedekte werk die door u zijn overgedragen (of kopieën gemaakt van die kopieën), of ( b) voornamelijk voor en in verband met specifieke producten of compilaties die het gedekte werk bevatten, tenzij u die overeenkomst bent aangegaan of die patentlicentie is verleend vóór 28 maart 2007. Niets in deze Licentie mag worden opgevat als uitsluiting of beperking van enige impliciete licentie of andere verdediging tegen inbreuk die anders voor u beschikbaar zou kunnen zijn onder de toepasselijke octrooiwetgeving. 12. Geen afstand doen van de vrijheid van anderen. Als er voorwaarden aan u worden opgelegd (door een gerechtelijk bevel, overeenkomst of anderszins) die in tegenspraak zijn met de voorwaarden van deze Licentie, ontslaan ze u niet van de voorwaarden van deze Licentie. Als u een gedekt werk niet kunt overdragen om tegelijkertijd aan uw verplichtingen onder deze Licentie en andere relevante verplichtingen te voldoen, dan mag u het als gevolg daarvan helemaal niet overdragen.Bijvoorbeeld als u akkoord gaat met voorwaarden die u verplichten een royalty te innen voor verdere overdracht van degenen aan wie u het Programma overdraagt, zou de enige manier waarop u zowel aan deze voorwaarden als aan deze Licentie kunt voldoen, zijn om volledig af te zien van de overdracht van het Programma. 13. Netwerkinteractie op afstand; Gebruik met de GNU General Public License. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Licentie, als u het Programma wijzigt, moet uw gewijzigde versie alle gebruikers die er op afstand mee communiceren via een computernetwerk (als uw versie dergelijke interactie ondersteunt) prominent de mogelijkheid bieden om de Corresponderende broncode van uw versie te ontvangen door gratis toegang tot de overeenkomstige bron vanaf een netwerkserver, via een standaard of gebruikelijk middel om het kopiëren van software te vergemakkelijken. Deze Corresponderende bron bevat de Corresponderende bron voor elk werk dat valt onder versie 3 van de GNU General Public License die is opgenomen overeenkomstig de volgende paragraaf. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Licentie, hebt u toestemming om enig gedekt werk te koppelen aan of te combineren met een werk dat is gelicentieerd onder versie 3 van de GNU General Public License tot een enkel gecombineerd werk, en om het resulterende werk over te dragen. De voorwaarden van deze Licentie blijven van toepassing op het deel dat het gedekte werk is, maar het werk waarmee het wordt gecombineerd blijft onderworpen aan versie 3 van de GNU General Public License. 14. Herziene versies van deze licentie. De Free Software Foundation kan van tijd tot tijd herziene en/of nieuwe versies van de GNU Affero General Public License publiceren. Dergelijke nieuwe versies zullen qua geest vergelijkbaar zijn met de huidige versie, maar kunnen in detail verschillen om nieuwe problemen of zorgen aan te pakken. Elke versie krijgt een onderscheidend versienummer. Als het Programma specificeert dat een bepaalde genummerde versie van de GNU Affero General Public License "of een latere versie" erop van toepassing is, hebt u de mogelijkheid om de algemene voorwaarden te volgen van die genummerde versie of van een latere versie gepubliceerd door de Stichting Vrije Software. Als het programma geen versienummer van de GNU Affero General Public License specificeert, kunt u elke versie kiezen die ooit door de Free Software Foundation is gepubliceerd. Als het Programma specificeert dat een proxy kan beslissen welke toekomstige versies van de GNU Affero General Public License kunnen worden gebruikt, machtigt de openbare verklaring van acceptatie van een versie van die proxy u permanent om die versie voor het Programma te kiezen. Latere licentieversies kunnen u aanvullende of andere machtigingen geven. Er worden echter geen aanvullende verplichtingen opgelegd aan een auteur of copyrighthouder als gevolg van uw keuze om een latere versie te volgen. 15. Afwijzing van garantie. ER IS GEEN GARANTIE VOOR HET PROGRAMMA, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. BEHALVE WANNEER ANDERS SCHRIFTELIJK VERMELD, LEVEREN DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN/OF ANDERE PARTIJEN HET PROGRAMMA "ZOALS HET IS" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL . HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA LIGT BIJ U. INDIEN HET PROGRAMMA DEFECT BLIJKT, DRAAGT U DE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE. 16. Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZAL EEN AUTEURSRECHTHOUDER OF EEN ANDERE PARTIJ DIE HET PROGRAMMA WIJZIGT EN/OF OVERDRACHT ZOALS HIERBOVEN TOEGESTAAN IS, AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR SCHADE, MET INBEGRIP VAN ALGEMENE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM HET PROGRAMMA TE GEBRUIKEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEGEVENS OF GEGEVENS DIE ONNAUWKEURIG WORDEN WEERGEGEVEN OF VERLIEZEN DOOR U OF DERDEN OF HET NIET WERKEN VAN HET PROGRAMMA MET ENIGE ANDERE PROGRAMMA'S), ZELFS ALS DEZE HOUDER OF ANDERE PARTIJ IS OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. 17. Interpretatie van secties 15 en 16. Als aan de hierboven vermelde disclaimer van garantie en beperking van aansprakelijkheid geen lokaal rechtsgevolg kan worden gegeven volgens hun voorwaarden, zullen de beoordelende rechtbanken de lokale wetgeving toepassen die een absolute afstand van alle civielrechtelijke aansprakelijkheid in verband met met het Programma, tenzij een garantie of aanvaarding van aansprakelijkheid vergezeld gaat van een kopie van het Programma in ruil voor een vergoeding. EINDE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Hoe u deze voorwaarden kunt toepassen op uw nieuwe programma's Als u een nieuw programma ontwikkelt en u wilt dat het zo nuttig mogelijk is voor het publiek, dan is de beste manier om dit te bereiken, het vrije software te maken die iedereen kan herdistribueren en wijzigen onder deze voorwaarden. Voeg hiervoor de volgende mededelingen toe aan het programma. Het is het veiligst om ze aan het begin van elk bronbestand te voegen om zo effectief mogelijk de uitsluiting van garantie aan te geven; en elk bestand moet op zijn minst de "copyright"-regel hebben en een verwijzing naar waar de volledige kennisgeving is gevonden. Auteursrecht (C) Dit programma is gratis software: u kunt het herdistribueren en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU Affero General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation, versie 3 van de licentie, of (naar uw keuze) elke latere versie. Dit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zonder zelfs de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de GNU Affero General Public License voor meer details. U zou samen met dit programma een exemplaar van de GNU Affero General Public License moeten hebben ontvangen. Zo niet, zie . Voeg ook informatie toe over hoe u contact met u kunt opnemen via elektronische en papieren post. Als uw software via een computernetwerk op afstand met gebruikers kan communiceren, moet u er ook voor zorgen dat gebruikers de bron kunnen achterhalen. Als uw programma bijvoorbeeld een webtoepassing is, kan de interface een "Bron"-link weergeven die gebruikers naar een archief van de code leidt. Er zijn veel manieren waarop u broncode kunt aanbieden, en verschillende oplossingen zullen beter zijn voor verschillende programma's; zie sectie 13 voor de specifieke eisen. U moet indien nodig ook uw werkgever (als u als programmeur werkt) of school vragen om een "copyright disclaimer" voor het programma te ondertekenen. Voor meer informatie hierover, en hoe u de GNU AGPL kunt toepassen en volgen, zie
.

Vragen of onduidelijkheden?

Voor vragen kunt u natuurlijk te allen tijde contact met ons opnemen via het contactformulier. Het contactformulier vind je hier: https://www.nerdiy.de/kontakt/ of in het menu op elke pagina.