Vergunningen

Producten/bestanden uit de Nerdiy.de winkel

Voor degenen die binnen zijn Winkel De bestanden of producten die beschikbaar zijn op Nerdiy.de zijn van toepassing onder nerdiy.de/gebruiksvoorwaarden/ gepubliceerde gebruiksvoorwaarden.


Werkt niet op basis van software/code

Tenzij anders vermeld, zijn alle niet op software/code gebaseerde werken die op Nerdiy.de worden gepresenteerd, onderworpen aan een licentie CC BY-NC-SA 4.0 (Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen 4.0 internationaal).

Creative Commons-licentieovereenkomst

Een samenvatting hiervan vind je hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de

De volledige tekst van de wet vindt u hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de


Op software/code gebaseerde werken

Tenzij anders vermeld, vallen alle op software/code gebaseerde werken die op Nerdiy.de worden gepresenteerd onder de GNU Affero General Public License v3.0-licentie

Een samenvatting hiervan vind je hier: https://tldrlegal.com/license/gnu-affero-general-public-license-v3-(agpl-3.0)#summary

U vindt de volledige tekst van de wet in de volgende paragraaf of op: https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.de.html

                    GNU AFFERO ALGEMENE PUBLIEKE LICENTIE Versie 3, 19 november 2007 Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. Het is iedereen toegestaan woordelijke kopieën van dit licentiedocument te kopiëren en te verspreiden, maar het wijzigen ervan is niet toegestaan. Preambule De GNU Affero General Public License is een gratis, copyleft-licentie voor software en andere soorten werken, speciaal ontworpen om samenwerking met de gemeenschap te garanderen in het geval van netwerkserversoftware. De licenties voor de meeste software en andere praktische werken zijn bedoeld om u de vrijheid te ontnemen om de werken te delen en te wijzigen. Onze Algemene Publieke Licenties zijn daarentegen bedoeld om uw vrijheid te garanderen om alle versies van een programma te delen en te wijzigen - om ervoor te zorgen dat het vrije software blijft voor al zijn gebruikers. Als we het hebben over vrije software, hebben we het over vrijheid, niet over prijs. Onze Algemene Publieke Licenties zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat u de vrijheid heeft om kopieën van vrije software te verspreiden (en er desgewenst kosten voor in rekening te brengen), dat u de broncode ontvangt of kunt verkrijgen als u dat wilt, dat u de software kunt wijzigen of stukjes ervan gebruiken in nieuwe gratis programma's, en dat je weet dat je deze dingen kunt doen. Ontwikkelaars die onze Algemene Publieke Licenties gebruiken, beschermen uw rechten in twee stappen: (1) het auteursrecht op de software uitoefenen, en (2) u deze Licentie aanbieden die u wettelijke toestemming geeft om de software te kopiëren, distribueren en/of aan te passen. Een bijkomend voordeel van het verdedigen van de vrijheid van alle gebruikers is dat verbeteringen die in alternatieve versies van het programma zijn aangebracht, als deze op grote schaal worden gebruikt, beschikbaar komen voor andere ontwikkelaars om te integreren. Veel vrije-softwareontwikkelaars zijn bemoedigd en bemoedigd door de daaruit voortvloeiende samenwerking. In het geval van software die op netwerkservers wordt gebruikt, kan dit resultaat echter uitblijven. De GNU General Public License staat het maken van een aangepaste versie toe en laat het publiek er toegang toe op een server zonder ooit de broncode aan het publiek vrij te geven. De GNU Affero General Public License is specifiek ontworpen om ervoor te zorgen dat in dergelijke gevallen de gewijzigde broncode beschikbaar komt voor de gemeenschap. Het vereist dat de exploitant van een netwerkserver de broncode van de gewijzigde versie die daar draait, aan de gebruikers van die server verstrekt. Daarom geeft het publieke gebruik van een aangepaste versie, op een publiekelijk toegankelijke server, het publiek toegang tot de broncode van de aangepaste versie. Een oudere licentie, de Affero General Public License genaamd en uitgegeven door Affero, was ontworpen om soortgelijke doelen te bereiken. Dit is een andere licentie, geen versie van de Affero GPL, maar Affero heeft een nieuwe versie van de Affero GPL uitgebracht die herlicenties onder deze licentie mogelijk maakt. Hieronder volgen de precieze voorwaarden voor kopiëren, verspreiden en wijzigen. ALGEMENE VOORWAARDEN 0. Definities. "Deze licentie" verwijst naar versie 3 van de GNU Affero General Public License. Met 'auteursrecht' worden ook auteursrechtachtige wetten bedoeld die van toepassing zijn op andere soorten werken, zoals halfgeleidermaskers. "Het Programma" verwijst naar elk auteursrechtelijk beschermd werk dat onder deze Licentie is gelicentieerd. Elke licentienemer wordt aangesproken met “u”. "Licentiehouders" en "ontvangers" kunnen individuen of organisaties zijn. Een werk "aanpassen" betekent het kopiëren of aanpassen van het gehele of een deel van het werk op een manier waarvoor auteursrechtelijke toestemming vereist is, anders dan het maken van een exacte kopie. Het resulterende werk wordt een "gewijzigde versie" van het eerdere werk of een werk "gebaseerd op" het eerdere werk genoemd. Onder een "gedekt werk" wordt verstaan het ongewijzigde Programma of een werk gebaseerd op het Programma. Een werk 'verspreiden' houdt in dat je er alles mee doet waardoor je, zonder toestemming, direct of indirect aansprakelijk zou zijn voor inbreuk op grond van de toepasselijke auteursrechtwetgeving, behalve het uitvoeren ervan op een computer of het wijzigen van een privékopie. Verspreiding omvat het kopiëren, verspreiden (met of zonder wijzigingen), het beschikbaar stellen aan het publiek en in sommige landen ook andere activiteiten. Met het ‘overbrengen’ van een werk wordt elke vorm van verspreiding bedoeld die andere partijen in staat stelt kopieën te maken of te ontvangen. Alleen maar interactie met een gebruiker via een computernetwerk, zonder overdracht van een kopie, is niet overtuigend. Een interactieve gebruikersinterface geeft ‘passende juridische mededelingen’ weer in de mate dat deze een handige en opvallend zichtbare functie bevat die (1) een passende copyrightkennisgeving weergeeft, en (2) de gebruiker vertelt dat er geen garantie is voor het werk (behalve om voor zover er garanties worden gegeven), dat licenties het werk onder deze licentie mogen overbrengen, en hoe u een kopie van deze licentie kunt bekijken. Als de interface een lijst met gebruikersopdrachten of opties presenteert, zoals een menu, voldoet een prominent item in de lijst aan dit criterium. 1. Broncode. Met de "broncode" van een werk wordt bedoeld de voorkeursvorm van het werk om er wijzigingen in aan te brengen. "Objectcode" betekent elke niet-bronvorm van een werk. Een "standaardinterface" betekent een interface die ofwel een officiële standaard is die is gedefinieerd door een erkende standaardorganisatie, ofwel, in het geval van interfaces die zijn gespecificeerd voor een bepaalde programmeertaal, een interface die op grote schaal wordt gebruikt door ontwikkelaars die in die taal werken. De "Systeembibliotheken" van een uitvoerbaar werk omvatten alles, anders dan het werk als geheel, dat (a) is opgenomen in de normale vorm van het verpakken van een Hoofdcomponent, maar dat geen deel uitmaakt van die Hoofdcomponent, en (b) dient uitsluitend om het gebruik van het werk met die Belangrijke Component mogelijk te maken, of om een Standaardinterface te implementeren waarvan een implementatie in broncodevorm voor het publiek beschikbaar is. Een "Major Component" betekent in deze context een belangrijke essentiële component (kernel , venstersysteem, enzovoort) van het specifieke besturingssysteem (indien aanwezig) waarop het uitvoerbare werk draait, of een compiler die wordt gebruikt om het werk te produceren, of een objectcode-interpreter die wordt gebruikt om het uit te voeren. De "Overeenkomstige Bron" voor een werk in objectcodevorm betekent alle broncode die nodig is om de objectcode te genereren, installeren en (voor een uitvoerbaar werk) uit te voeren en het werk te wijzigen, inclusief scripts om die activiteiten te controleren. Het omvat echter niet de systeembibliotheken van het werk, of tools voor algemene doeleinden of algemeen beschikbare gratis programma's die ongewijzigd worden gebruikt bij het uitvoeren van die activiteiten, maar die geen deel uitmaken van het werk. Corresponding Source bevat bijvoorbeeld interfacedefinitiebestanden die zijn gekoppeld aan bronbestanden voor het werk, en de broncode voor gedeelde bibliotheken en dynamisch gekoppelde subprogramma's waarvoor het werk specifiek is ontworpen om te vereisen, zoals door intieme datacommunicatie of controlestroom tussen die subprogramma's en andere delen van het werk. De Corresponderende Bron hoeft niets te bevatten dat gebruikers automatisch opnieuw kunnen genereren uit andere delen van de Corresponderende Bron. De corresponderende bron voor een werk in broncodevorm is datzelfde werk. 2. Basisrechten. Alle rechten die onder deze Licentie worden verleend, worden verleend voor de duur van het auteursrecht op het Programma en zijn onherroepelijk, op voorwaarde dat aan de vermelde voorwaarden wordt voldaan. Deze Licentie bevestigt expliciet uw onbeperkte toestemming om het ongewijzigde Programma uit te voeren. De output van het uitvoeren van een gedekt werk valt alleen onder deze licentie als de output, gegeven de inhoud ervan, een gedekt werk vormt. Deze licentie erkent uw rechten op redelijk gebruik of een ander equivalent, zoals bepaald door de auteursrechtwetgeving. U mag onder de dekking vallende werken die u niet overdraagt, zonder voorwaarden maken, uitvoeren en verspreiden, zolang uw licentie voor het overige van kracht blijft. U mag de gedekte werken aan anderen overdragen met als enig doel hen exclusief voor u wijzigingen te laten aanbrengen, of u faciliteiten te bieden voor het uitvoeren van die werken, op voorwaarde dat u voldoet aan de voorwaarden van deze Licentie bij het overbrengen van al het materiaal waarover u geen controle heeft auteursrechten. Degenen die aldus de gedekte werken voor u maken of uitvoeren, moeten dit uitsluitend namens u doen, onder uw leiding en controle, op voorwaarden die hen verbieden kopieën te maken van uw auteursrechtelijk beschermd materiaal buiten hun relatie met u. Transport onder overige omstandigheden is uitsluitend toegestaan onder de hieronder genoemde voorwaarden. Sublicenties zijn niet toegestaan; artikel 10 maakt het overbodig. 3. Bescherming van de wettelijke rechten van gebruikers tegen anti-ontduikingswetten. Geen enkel onder de dekking vallend werk mag worden beschouwd als onderdeel van een effectieve technologische maatregel op grond van toepasselijk recht dat voldoet aan de verplichtingen op grond van artikel 11 van het WIPO-auteursrechtverdrag aangenomen op 20 december 1996, of soortgelijke wetten die het omzeilen van dergelijke maatregelen verbieden of beperken. Wanneer u een gedekt werk overdraagt, doet u afstand van elke wettelijke bevoegdheid om het omzeilen van technologische maatregelen te verbieden voor zover deze omzeiling wordt bewerkstelligd door het uitoefenen van rechten onder deze Licentie met betrekking tot het gedekte werk, en u wijst elke intentie af om de werking of wijziging van het gedekte werk te beperken. werk als middel om, tegen de gebruikers van het werk, de wettelijke rechten van u of derden af te dwingen om het omzeilen van technologische maatregelen te verbieden. 4. Overbrengen van woordelijke kopieën. U mag woordelijke kopieën van de broncode van het Programma overbrengen zoals u deze ontvangt, op welk medium dan ook, op voorwaarde dat u op elke kopie opvallend en op passende wijze een toepasselijke copyrightvermelding publiceert; alle mededelingen waarin staat dat deze licentie en eventuele niet-toegestane voorwaarden die zijn toegevoegd in overeenstemming met sectie 7, van toepassing houden op de code, intact houden; alle mededelingen over het ontbreken van enige garantie intact houden; en geef alle ontvangers samen met het Programma een kopie van deze Licentie. U mag elke prijs of geen prijs in rekening brengen voor elke kopie die u overdraagt, en u kunt tegen betaling ondersteuning of garantie bieden. 5. Gewijzigde bronversies overbrengen. U mag een werk gebaseerd op het Programma, of de wijzigingen om het uit het Programma te produceren, overbrengen in de vorm van broncode onder de voorwaarden van artikel 4, op voorwaarde dat u ook aan al deze voorwaarden voldoet: a) Het werk moet prominent aanwezig zijn mededelingen waarin staat dat u het hebt gewijzigd, met vermelding van een relevante datum. b) Het werk moet prominente mededelingen bevatten waarin staat dat het is vrijgegeven onder deze licentie en eventuele voorwaarden die zijn toegevoegd onder sectie 7. Deze vereiste wijzigt de vereiste in sectie 4 om "alle kennisgevingen intact te houden". c) U moet het gehele werk in zijn geheel in licentie geven onder deze licentie aan iedereen die in het bezit komt van een kopie. Deze licentie is daarom, samen met eventuele toepasselijke aanvullende voorwaarden uit artikel 7, van toepassing op het geheel van het werk en alle onderdelen ervan, ongeacht hoe ze zijn verpakt. Deze licentie geeft geen toestemming om het werk op enige andere wijze in licentie te geven, maar maakt deze toestemming niet ongeldig als u deze afzonderlijk hebt ontvangen. d) Als het werk interactieve gebruikersinterfaces heeft, moet op elke interface de juiste juridische kennisgeving worden weergegeven; Als het Programma echter interactieve interfaces heeft die geen passende juridische kennisgevingen weergeven, hoeft uw werk er niet voor te zorgen dat dit wel het geval is. Een compilatie van een gedekt werk met andere afzonderlijke en onafhankelijke werken, die naar hun aard geen uitbreidingen zijn van het gedekte werk, en die er niet mee worden gecombineerd om een groter programma te vormen, in of op een volume van een opslag- of distributieruimte medium, wordt een "aggregaat" genoemd als de compilatie en het daaruit voortvloeiende auteursrecht niet worden gebruikt om de toegang of wettelijke rechten van de gebruikers van de compilatie te beperken tot meer dan wat de individuele werken toestaan. Opname van een gedekt werk in een geheel betekent niet dat deze Licentie van toepassing is op de andere delen van het geheel. 6. Niet-bronformulieren overbrengen. U mag een gedekt werk in objectcodevorm overbrengen onder de voorwaarden van secties 4 en 5, op voorwaarde dat u ook de machinaal leesbare Corresponderende Bron onder de voorwaarden van deze Licentie overdraagt, op een van de volgende manieren: a) Breng de objectcode over in , of belichaamd in een fysiek product (inclusief een fysiek distributiemedium), vergezeld van de Corresponderende Bron, vastgelegd op een duurzaam fysiek medium dat gewoonlijk wordt gebruikt voor software-uitwisseling. b) De objectcode overbrengen in, of belichaamd in, een fysiek product (inclusief een fysiek distributiemedium), vergezeld van een schriftelijke aanbieding, geldig voor minimaal drie jaar en geldig zolang u daarvoor reserveonderdelen of klantenondersteuning aanbiedt productmodel, om iedereen die de objectcode bezit (1) een kopie te geven van de corresponderende bron voor alle software in het product die onder deze licentie valt, op een duurzaam fysiek medium dat gewoonlijk wordt gebruikt voor software-uitwisseling, voor een prijs nee meer dan uw redelijke kosten voor het fysiek uitvoeren van deze overdracht van de bron, of (2) toegang om de corresponderende bron kosteloos vanaf een netwerkserver te kopiëren. c) Geef individuele kopieën van de objectcode door met een kopie van het schriftelijke aanbod om de corresponderende bron te verstrekken. Dit alternatief is slechts incidenteel en niet-commercieel toegestaan, en alleen als u bij een dergelijk aanbod de objectcode heeft ontvangen, conform lid 6b. d) Breng de objectcode over door toegang aan te bieden vanaf een aangewezen plaats (gratis of tegen betaling), en bied gelijkwaardige toegang tot de Corresponderende Bron op dezelfde manier aan via dezelfde plaats, zonder verdere kosten. U hebt geen ontvangers nodig om de corresponderende bron samen met de objectcode te kopiëren. Als de plaats waar de objectcode moet worden gekopieerd een netwerkserver is, kan de corresponderende bron zich op een andere server bevinden (die door u of een derde wordt beheerd) die gelijkwaardige kopieerfaciliteiten ondersteunt, op voorwaarde dat u naast de objectcode duidelijke aanwijzingen geeft waar u heen moet. zoek de overeenkomstige bron. Ongeacht op welke server de Corresponderende Bron wordt gehost, blijft u verplicht ervoor te zorgen dat deze beschikbaar is zolang als nodig is om aan deze vereisten te voldoen. e) Breng de objectcode over met behulp van peer-to-peer-transmissie, op voorwaarde dat u andere collega's informeert waar de objectcode en de corresponderende bron van het werk kosteloos aan het grote publiek worden aangeboden op grond van lid 6d. Een scheidbaar deel van de objectcode, waarvan de broncode is uitgesloten van de corresponderende bron als systeembibliotheek, hoeft niet te worden opgenomen bij het overbrengen van het objectcodewerk. Een "Gebruikersproduct" is ofwel (1) een "consumentenproduct", dat wil zeggen elk tastbaar persoonlijk eigendom dat normaal gesproken wordt gebruikt voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden, of (2) alles dat is ontworpen of verkocht om in een woning te worden ingebouwd. Bij het bepalen of een product een consumentenproduct is, zullen twijfelachtige gevallen in het voordeel van dekking worden beslecht. Voor een bepaald product dat door een bepaalde gebruiker wordt ontvangen, verwijst ‘normaal gebruikt’ naar een typisch of algemeen gebruik van die productklasse, ongeacht de status van de specifieke gebruiker of de manier waarop de specifieke gebruiker daadwerkelijk gebruikmaakt, of verwacht of het product naar verwachting zal gebruiken. Een product is een consumentenproduct, ongeacht of het product substantiële commerciële, industriële of niet-consumentendoeleinden kent, tenzij dergelijk gebruik de enige significante gebruikswijze van het product vertegenwoordigt. "Installatie-informatie" voor een Gebruikersproduct betekent alle methoden, procedures, autorisatiesleutels of andere informatie die nodig is om gewijzigde versies van een gedekt werk in dat Gebruikersproduct te installeren en uit te voeren vanuit een gewijzigde versie van de Corresponderende Bron. De informatie moet voldoende zijn om ervoor te zorgen dat de verdere werking van de gewijzigde objectcode in geen geval wordt verhinderd of verstoord louter doordat er een wijziging is aangebracht. Als u een objectcodewerk onder deze sectie overdraagt in, of met, of specifiek voor gebruik in, een Gebruikersproduct, en de overdracht plaatsvindt als onderdeel van een transactie waarbij het recht op bezit en gebruik van het Gebruikersproduct wordt overgedragen aan de ontvanger voor eeuwig of voor een vaste termijn (ongeacht hoe de transactie wordt gekarakteriseerd), moet de Corresponderende Bron die onder deze sectie wordt doorgegeven, vergezeld gaan van de Installatie-informatie. Maar deze vereiste is niet van toepassing als noch u, noch een derde partij de mogelijkheid heeft om gewijzigde objectcode op het Gebruikersproduct te installeren (het werk is bijvoorbeeld in ROM geïnstalleerd). De vereiste om installatie-informatie te verstrekken omvat niet de vereiste om ondersteuningsservice, garantie of updates te blijven bieden voor een werk dat is gewijzigd of geïnstalleerd door de ontvanger, of voor het gebruikersproduct waarin het is aangepast of geïnstalleerd. Toegang tot een netwerk kan worden geweigerd wanneer de wijziging zelf de werking van het netwerk materieel en nadelig beïnvloedt of de regels en protocollen voor communicatie via het netwerk schendt. De corresponderende bron die wordt doorgegeven en de verstrekte installatie-informatie moet in overeenstemming met deze sectie een formaat hebben dat openbaar is gedocumenteerd (en met een implementatie die voor het publiek beschikbaar is in de vorm van broncode) en er mag geen speciaal wachtwoord of speciale sleutel nodig zijn voor het uitpakken, lezen of kopiëren. 7. Aanvullende voorwaarden. "Aanvullende toestemmingen" zijn voorwaarden die de voorwaarden van deze Licentie aanvullen door uitzonderingen te maken op een of meer van de voorwaarden ervan. Aanvullende toestemmingen die van toepassing zijn op het volledige Programma worden behandeld alsof ze in deze Licentie zijn opgenomen, voor zover ze geldig zijn onder de toepasselijke wetgeving. Als aanvullende machtigingen alleen van toepassing zijn op een deel van het Programma, mag dat deel afzonderlijk worden gebruikt onder die machtigingen, maar het gehele Programma blijft onderworpen aan deze Licentie, ongeacht de aanvullende machtigingen. Wanneer u een kopie van een gedekt werk overdraagt, kunt u naar eigen keuze eventuele aanvullende toestemmingen van die kopie of van enig deel ervan verwijderen. (Er kunnen aanvullende toestemmingen worden geschreven om in bepaalde gevallen te vereisen dat deze zelf worden verwijderd wanneer u het werk wijzigt.) U kunt aanvullende toestemmingen plaatsen op materiaal dat u aan een gedekt werk hebt toegevoegd, waarvoor u de juiste auteursrechtelijke toestemming heeft of kunt geven. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze licentie, mag u voor materiaal dat u toevoegt aan een gedekt werk (indien toegestaan door de auteursrechthouders van dat materiaal) de voorwaarden van deze licentie aanvullen met voorwaarden: a) Afwijzing van garantie of beperking van aansprakelijkheid die anders is dan de voorwaarden van secties 15 en 16 van deze licentie; of b) het vereisen van behoud van gespecificeerde redelijke juridische kennisgevingen of auteurstoeschrijvingen in dat materiaal of in de toepasselijke juridische kennisgevingen die worden weergegeven door werken die dit materiaal bevatten; of c) het verbieden van een verkeerde voorstelling van de oorsprong van dat materiaal, of eisen dat gewijzigde versies van dergelijk materiaal op redelijke wijze worden gemarkeerd als afwijkend van de originele versie; of d) Het beperken van het gebruik voor publicitaire doeleinden van namen van licentiegevers of auteurs van het materiaal; of e) Weigeren rechten te verlenen onder het merkenrecht voor het gebruik van bepaalde handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken; of f) Het eisen van schadeloosstelling van licentiegevers en auteurs van dat materiaal door iedereen die het materiaal (of gewijzigde versies ervan) met contractuele aannames van aansprakelijkheid aan de ontvanger overdraagt, voor elke aansprakelijkheid die deze contractuele aannames rechtstreeks opleggen aan die licentiegevers en auteurs. Alle andere niet-toegestane aanvullende voorwaarden worden beschouwd als "verdere beperkingen" in de zin van artikel 10. Als het Programma zoals u het heeft ontvangen, of een deel ervan, een mededeling bevat waarin staat dat het onder deze Licentie valt, samen met een voorwaarde die is een verdere beperking, dan kunt u die term verwijderen. Als een licentiedocument een verdere beperking bevat, maar het opnieuw licentiëren of overdragen onder deze licentie toestaat, mag u aan het gedekte werk materiaal toevoegen dat valt onder de voorwaarden van dat licentiedocument, op voorwaarde dat de verdere beperking een dergelijke herlicentie of overdracht niet overleeft. Als u voorwaarden toevoegt aan een gedekt werk in overeenstemming met deze sectie, moet u in de relevante bronbestanden een verklaring plaatsen van de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op die bestanden, of een mededeling waarin wordt aangegeven waar u de toepasselijke voorwaarden kunt vinden. Aanvullende voorwaarden, al dan niet toegestaan, kunnen worden vermeld in de vorm van een afzonderlijk schriftelijke licentie, of als uitzonderingen worden vermeld; de bovenstaande vereisten zijn hoe dan ook van toepassing. 8. Beëindiging. U mag een gedekt werk niet verspreiden of wijzigen, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald onder deze Licentie. Elke poging om deze anderszins te verspreiden of te wijzigen is nietig en zal automatisch uw rechten onder deze Licentie beëindigen (inclusief eventuele patentlicenties verleend onder de derde paragraaf van artikel 11). Als u echter alle overtredingen van deze Licentie staakt, wordt uw licentie van een bepaalde auteursrechthebbende hersteld (a) voorlopig, tenzij en totdat de auteursrechthebbende uw licentie expliciet en definitief beëindigt, en (b) permanent, als de auteursrechthebbende nalaat om u op een redelijke manier vóór 60 dagen na de beëindiging op de hoogte te stellen van de overtreding. Bovendien wordt uw licentie van een bepaalde houder van het auteursrecht permanent hersteld als de houder van het auteursrecht u op een redelijke manier op de hoogte stelt van de overtreding. Dit is de eerste keer dat u van die houder van het auteursrecht een kennisgeving van schending van deze licentie (voor welk werk dan ook) ontvangt, en u herstelt de overtreding binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving. Beëindiging van uw rechten onder deze sectie betekent niet dat de licenties worden beëindigd van partijen die kopieën of rechten van u hebben ontvangen onder deze licentie. Als uw rechten zijn beëindigd en niet permanent hersteld, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van nieuwe licenties voor hetzelfde materiaal onder sectie 10. 9. Acceptatie is niet vereist voor het hebben van kopieën. U hoeft deze licentie niet te accepteren om een exemplaar van het Programma te ontvangen of uit te voeren. Bijkomende verspreiding van een gedekt werk dat uitsluitend plaatsvindt als gevolg van het gebruik van peer-to-peer-transmissie om een kopie te ontvangen, vereist eveneens geen acceptatie. Niets anders dan deze Licentie verleent u echter toestemming om het gedekte werk te verspreiden of te wijzigen. Deze acties maken inbreuk op het auteursrecht als u deze licentie niet accepteert. Door een onder de dekking vallend werk te wijzigen of te verspreiden, geeft u daarom aan dat u akkoord gaat met deze licentie om dit te doen. 10. Automatische licentieverlening aan downstream-ontvangers. Elke keer dat u een gedekt werk overdraagt, ontvangt de ontvanger automatisch een licentie van de oorspronkelijke licentiegevers om dat werk uit te voeren, te wijzigen en te verspreiden, met inachtneming van deze licentie. U bent niet verantwoordelijk voor het afdwingen van de naleving door derden van deze Licentie. Een "entiteitstransactie" is een transactie waarbij de controle over een organisatie, of vrijwel alle activa van een organisatie, wordt overgedragen, of een organisatie wordt onderverdeeld, of organisaties worden samengevoegd. Als de verspreiding van een onder dit werk vallend werk voortvloeit uit een entiteitstransactie, ontvangt elke partij bij die transactie die een kopie van het werk ontvangt ook alle licenties voor het werk waar de voorganger van de partij belang bij had of zou kunnen geven op grond van de vorige paragraaf, plus een recht op bezit van de Corresponderende Bron van het werk van de voorganger in kwestie, als de voorganger dit heeft of met redelijke inspanningen kan verkrijgen. U mag geen verdere beperkingen opleggen aan de uitoefening van de rechten die onder deze Licentie worden verleend of bevestigd. U mag bijvoorbeeld geen licentievergoeding, royalty's of andere kosten opleggen voor de uitoefening van rechten die onder deze Licentie zijn verleend, en u mag geen rechtsgeding aanspannen (inclusief een tegenvordering of tegenvordering in een rechtszaak) waarin wordt beweerd dat er inbreuk is gemaakt op een octrooivordering. door het maken, gebruiken, verkopen, te koop aanbieden of importeren van het Programma of een deel ervan. 11. Patenten. Een "bijdrager" is een auteursrechthebbende die toestemming geeft voor het gebruik onder deze licentie van het Programma of een werk waarop het Programma is gebaseerd. Het aldus gelicentieerde werk wordt de "bijdragerversie" genoemd. De “essentiële patentclaims” van een bijdrager zijn alle patentclaims die eigendom zijn van of beheerd worden door de bijdrager, ongeacht of deze al zijn verworven of hierna worden verworven, en waarop op een of andere manier, toegestaan door deze Licentie, inbreuk zou worden gemaakt op het maken, gebruiken of verkopen van de versie van de bijdrager, maar omvatten geen claims waarop alleen inbreuk zou worden gemaakt als gevolg van verdere wijziging van de bijdragerversie. Voor de doeleinden van deze definitie omvat "controle" het recht om patent-sublicenties te verlenen op een manier die consistent is met de vereisten van deze licentie. Elke bijdrager verleent u een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije patentlicentie onder de essentiële patentclaims van de bijdrager, om de inhoud van de bijdragerversie te maken, gebruiken, verkopen, te koop aanbieden, importeren en anderszins uit te voeren, te wijzigen en te verspreiden. In de volgende drie paragrafen is een "octrooilicentie" elke uitdrukkelijke overeenkomst of verbintenis, hoe ook genaamd, om een octrooi niet af te dwingen (zoals een uitdrukkelijke toestemming om een octrooi uit te oefenen of een verbond om niet te vervolgen wegens octrooi-inbreuk). Het "verlenen" van een dergelijke patentlicentie aan een partij betekent het aangaan van een dergelijke overeenkomst of verbintenis om een patent niet tegen de partij af te dwingen. Als u een onder de dekking vallend werk overbrengt, bewust vertrouwend op een patentlicentie, en de corresponderende bron van het werk voor niemand beschikbaar is om gratis te kopiëren, onder de voorwaarden van deze licentie, via een openbaar beschikbare netwerkserver of een andere gemakkelijk toegankelijke betekent, dan moet u ofwel (1) ervoor zorgen dat de Corresponderende Bron zo beschikbaar is, of (2) ervoor zorgen dat u uzelf het voordeel van de patentlicentie voor dit specifieke werk ontzegt, of (3) dit regelen op een manier die consistent is met de vereisten van deze licentie, om de patentlicentie uit te breiden naar downstream-ontvangers. 'Bewust vertrouwen' betekent dat u feitelijk weet dat, zonder de octrooilicentie, het overbrengen van het gedekte werk in een land, of het gebruik door uw ontvanger van het gedekte werk in een land, inbreuk zou maken op een of meer identificeerbare patenten in dat land dat u redenen hebben om aan te nemen dat ze geldig zijn. Als u, op grond van of in verband met een enkele transactie of regeling, een gedekt werk overdraagt of propageert door de overdracht ervan te verkrijgen, en een octrooilicentie verleent aan sommige van de partijen die het gedekte werk ontvangen, waarbij u hen machtigt om het gedekte werk te gebruiken, te verspreiden of te wijzigen of een specifieke kopie van het gedekte werk overbrengen, dan wordt de octrooilicentie die u verleent automatisch uitgebreid naar alle ontvangers van het gedekte werk en de daarop gebaseerde werken. Een octrooilicentie is "discriminerend" als deze niet binnen de reikwijdte van de dekking valt, de uitoefening verbiedt van, of afhankelijk is van de niet-uitoefening van een of meer van de rechten die specifiek onder deze licentie worden verleend. U mag een gedekt werk niet overdragen als u partij bent bij een overeenkomst met een derde partij die zich bezighoudt met het distribueren van software, op grond waarvan u een betaling doet aan de derde partij op basis van de omvang van uw activiteit bij het overbrengen van het werk, en waaronder de derde partij aan een van de partijen die het gedekte werk van u zouden ontvangen, een discriminerende octrooilicentie verleent (a) in verband met kopieën van het gedekte werk dat door u is overgedragen (of kopieën gemaakt van die kopieën), of ( b) voornamelijk voor en in verband met specifieke producten of compilaties die het gedekte werk bevatten, tenzij u die overeenkomst bent aangegaan, of dat de patentlicentie vóór 28 maart 2007 is verleend. Niets in deze licentie mag worden geïnterpreteerd als het uitsluiten of beperken van enige impliciete licentie of andere verdedigingen tegen inbreuk die anderszins voor u beschikbaar kunnen zijn onder de toepasselijke octrooiwetgeving. 12. Geen inlevering van de vrijheid van anderen. Als u voorwaarden worden opgelegd (hetzij door een gerechtelijk bevel, overeenkomst of anderszins) die in strijd zijn met de voorwaarden van deze Licentie, ontslaan deze u niet van de voorwaarden van deze Licentie. Als u een onder de overeenkomst vallend werk niet kunt overdragen om tegelijkertijd aan uw verplichtingen onder deze licentie en eventuele andere relevante verplichtingen te voldoen, mag u het als gevolg daarvan helemaal niet overdragen, bijvoorbeeld als u akkoord gaat met voorwaarden die u verplichten een royalty te innen. voor verdere overdracht door degenen aan wie u het Programma overdraagt, is de enige manier waarop u aan zowel deze voorwaarden als aan deze Licentie kunt voldoen, het volledig afzien van de overdracht van het Programma. 13. Netwerkinteractie op afstand; Gebruik met de GNU General Public License. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Licentie, als u het Programma wijzigt, moet uw gewijzigde versie op prominente wijze alle gebruikers die er op afstand mee communiceren via een computernetwerk (als uw versie dergelijke interactie ondersteunt) de mogelijkheid bieden om de Corresponderende Bron van uw versie te ontvangen door het verstrekken van gratis toegang tot de Corresponderende Bron vanaf een netwerkserver, via een standaard of gebruikelijke manier om het kopiëren van software te vergemakkelijken. Deze Corresponderende Bron zal de Corresponderende Bron bevatten voor elk werk dat valt onder versie 3 van de GNU General Public License die is opgenomen overeenkomstig de volgende paragraaf. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze licentie, hebt u toestemming om welk gedekt werk dan ook te koppelen of te combineren met een werk waarvoor een licentie is verleend onder versie 3 van de GNU General Public License, tot één enkel gecombineerd werk, en om het resulterende werk over te brengen. De voorwaarden van deze licentie blijven van toepassing op het deel dat het gedekte werk vormt, maar het werk waarmee het wordt gecombineerd blijft onderworpen aan versie 3 van de GNU General Public License. 14. Herziene versies van deze licentie. De Free Software Foundation kan van tijd tot tijd herziene en/of nieuwe versies van de GNU Affero General Public License publiceren. Dergelijke nieuwe versies zullen qua geest vergelijkbaar zijn met de huidige versie, maar kunnen in details verschillen om nieuwe problemen of zorgen aan te pakken. Elke versie krijgt een onderscheidend versienummer. Als het Programma specificeert dat een bepaalde genummerde versie van de GNU Affero General Public License "of een latere versie" erop van toepassing is, hebt u de mogelijkheid om de voorwaarden en bepalingen van die genummerde versie of van een latere versie gepubliceerd door de Free Software te volgen. Software Stichting. Als het Programma geen versienummer van de GNU Affero General Public License specificeert, kunt u elke versie kiezen die ooit door de Free Software Foundation is gepubliceerd. Als het Programma specificeert dat een proxy kan beslissen welke toekomstige versies van de GNU Affero Algemene Publieke Licentie kunnen worden gebruikt, machtigt de openbare acceptatieverklaring van die proxy voor een versie u permanent om die versie voor het Programma te kiezen. Latere licentieversies kunnen u aanvullende of andere machtigingen geven. Er worden echter geen aanvullende verplichtingen opgelegd aan een auteur of auteursrechthebbende als gevolg van uw keuze om een latere versie te volgen. 15. Afwijzing van garantie. ER IS GEEN GARANTIE VOOR HET PROGRAMMA, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. BEHALVE INDIEN SCHRIFTELIJK ANDERS VERMELD, LEVEREN DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN/OF ANDERE PARTIJEN HET PROGRAMMA "ZOALS HET IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL . HET VOLLEDIGE RISICO VOOR DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA LIGT BIJ U. Mocht het programma defect blijken, dan neemt u de kosten van alle noodzakelijke onderhouds-, reparatie- of correctiewerkzaamheden voor uw rekening. 16. Beperkingen van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZAL EEN HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT, OF ENIGE ANDERE PARTIJ DIE HET PROGRAMMA WIJZIGT EN/OF OVERdraagt ZOALS HIERBOVEN IS TOEGESTAAN, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE, MET INBEGRIP VAN ENIGE ALGEMENE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLG SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM HET PROGRAMMA TE GEBRUIKEN (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEGEVENS OF DATA DIE ONNAUWKEURIG WORDEN GEGEVEN OF VERLIEZEN DAT DOOR U OF DERDEN WORDT OPGESTELD, OF HET NIET WERKEN VAN HET PROGRAMMA MET ANDERE PROGRAMMA’S), ZELFS ALS DEZE HOUDER OF ANDERE PARTIJ IS OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. 17. Interpretatie van paragrafen 15 en 16. Als aan de hierboven gegeven afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid geen lokaal juridisch effect kan worden toegekend volgens hun voorwaarden, zullen de beoordelende rechtbanken de lokale wetgeving toepassen die een absolute afstand van alle burgerlijke aansprakelijkheid in verband met deze garantie het dichtst benadert. bij het Programma, tenzij een kopie van het Programma tegen betaling vergezeld gaat van een garantie of veronderstelling van aansprakelijkheid. EINDE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Hoe u deze voorwaarden op uw nieuwe programma's kunt toepassen Als u een nieuw programma ontwikkelt en u wilt dat het zo nuttig mogelijk is voor het publiek, dan is de beste manier om dit te bereiken het vrije software te maken die iedereen kan gebruiken. kan onder deze voorwaarden herdistribueren en wijzigen. Voeg hiervoor de volgende mededelingen toe aan het programma. Het is het veiligst om ze aan het begin van elk bronbestand toe te voegen om zo effectief mogelijk de uitsluiting van garantie te vermelden; en elk bestand zou op zijn minst de regel "copyright" moeten hebben en een verwijzing naar waar de volledige kennisgeving kan worden gevonden. Copyright (C) Dit programma is vrije software: u kunt het herdistribueren en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU Affero General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation, versie 3 van de licentie, of (naar eigen keuze) elke latere versie. Dit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zonder zelfs maar de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de GNU Affero General Public License voor meer details. U zou samen met dit programma een kopie van de GNU Affero General Public License moeten hebben ontvangen. Zo niet, zie . Voeg ook informatie toe over hoe u via elektronische en papieren post contact met u kunt opnemen. Als uw software via een computernetwerk op afstand met gebruikers kan communiceren, moet u er ook voor zorgen dat gebruikers hiermee de bron kunnen achterhalen. Als uw programma bijvoorbeeld een webapplicatie is, kan de interface ervan een link 'Bron' weergeven die gebruikers naar een archief van de code leidt. Er zijn veel manieren waarop u broncode kunt aanbieden, en verschillende oplossingen zullen beter zijn voor verschillende programma's; zie hoofdstuk 13 voor de specifieke eisen. U moet indien nodig ook uw werkgever (als u als programmeur werkt) of school, indien van toepassing, een "copyright disclaimer" voor het programma laten ondertekenen. Voor meer informatie hierover en hoe u de GNU AGPL kunt toepassen en volgen, zie .

Vragen of onduidelijkheden?

Voor vragen kunt u natuurlijk te allen tijde contact met ons opnemen via het contactformulier. Het contactformulier vind je hier: https://www.nerdiy.de/kontakt/ of in het menu op elke pagina.