Reglement

 • This topic has 1 voice and 0 replies.
Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #478
   Fab
   Keymaster

   § 1 Toepassingsgebied
   Op het gebruik van het Nerdiy.de-forum (hierna “Aanbieder” genoemd) zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
   Gebruik van het forum is alleen toegestaan als u als gebruiker deze gebruiksvoorwaarden accepteert.
   § 2 Registratie, contractafsluiting en onderwerp
   1. Voorwaarde voor het gebruik van het forum is registratie via het bijbehorende onlineformulier. Na registratie via het online formulier op het forum ontvangt u een bevestigingsmail om uw gegevens te verifiëren, waarmee u uw registratie met een muisklik kunt bevestigen. Wanneer uw account door de aanbieder wordt geactiveerd, treedt het gratis forumgebruikscontract in werking (sluiting van het contract).
   2. Onderwerp van de overeenkomst is het gratis gebruik van de functies van het forum als online communicatieplatform. Hiervoor krijgt u als gebruiker een “account” waarmee u berichten en onderwerpen op het forum kunt plaatsen.
   3. Er bestaat doorgaans geen wettelijk recht op activering of deelname aan het forum. De onbeperkte huisrechten van de exploitant zijn van toepassing.
   4. Uw forumaccount mag alleen door u worden gebruikt. Als eigenaar van het account bent u ook verantwoordelijk voor de bescherming ervan tegen misbruik. Uw toegangsgegevens moeten daarom worden beschermd tegen toegang door derden. Het gebruik van handelsmerkwoorden en internetadressen als gebruikersnamen (bijnamen) is niet toegestaan.
   5. De aanbieder zal zich inspannen om de dienst zo ononderbroken mogelijk aan te bieden. Zelfs met alle zorgvuldigheid kunnen downtimes niet worden uitgesloten waarbij de webservers niet met internet zijn verbonden vanwege technische of andere problemen die buiten de macht van de aanbieder liggen (fout van derden, overmacht, aanvallen op de infrastructuur door hackers, enz.). is beschikbaar. De gebruiker erkent dat 100%ige beschikbaarheid van de website technisch niet mogelijk is.
   6. De aanbieder behoudt zich het recht voor om de inhoud en structuur van het platform en de bijbehorende gebruikersinterfaces te wijzigen en uit te breiden, indien dit de verwezenlijking van het doel van de met de gebruiker gesloten overeenkomst niet of slechts onbeduidend schaadt. De aanbieder zal gebruikers hierover informeren.
   7. Het doel van het forum is een “markt van meningen” gericht op het publiek. Vreedzame en respectvolle interacties tussen gebruikers moeten daarom worden gehandhaafd, zonder aanstootgevende vijandigheid.
   § 3 Verplichtingen als forumgebruiker
   1. Als gebruiker verplicht u zich ertoe geen bijdragen te publiceren die in strijd zijn met deze regels, de goede zeden of andere toepasselijke Duitse wetten. In het bijzonder is het verboden:

   • aanstootgevende of onware inhoud plaatsen;
   • via het systeem spam naar andere gebruikers verzenden;
   • om inhoud te gebruiken die beschermd is door de wet, in het bijzonder door het auteursrecht en het merkenrecht, zonder toestemming;
   • deelnemen aan concurrentiebeperkende activiteiten;
   • Je onderwerp meerdere keren posten op het forum (verbod op dubbel posten);
   • Persartikelen van derden op het forum publiceren zonder toestemming van de auteur;
   • Adverteren op het forum zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aanbieder. Dit geldt ook voor zogenaamde sluikreclame, zoals het linken naar uw eigen homepage, al dan niet met tekst in de handtekening of binnen berichten. Homepage-URL's en adres- of contactgegevens mogen alleen in het forumgebruikersprofiel worden gepubliceerd.

   2. Als gebruiker verplicht u zich ertoe voordat u uw berichten en onderwerpen publiceert, te controleren of deze informatie bevatten die u niet wilt publiceren. Uw berichten en onderwerpen kunnen worden opgenomen in zoekmachines en daardoor wereldwijd toegankelijk. Een claim tegen de aanbieder tot verwijdering of correctie van dergelijke zoekmachine-invoer is uitgesloten.
   3. Bij overtreding, in het bijzonder van de bovengenoemde regels § 3 paragrafen 1 en 2, kan de aanbieder, ongeacht de beëindiging, bovendien de volgende sancties opleggen aan de gebruiker:

   • Verwijdering of wijziging van inhoud die de gebruiker heeft geplaatst,
   • het uitspreken van een waarschuwing of
   • Toegang tot het forum blokkeren.

   4. De aanbieder heeft tevens het recht om u als gebruiker de toegang tot het onlineplatform te ontzeggen als er een redelijk vermoeden bestaat dat u deze gebruiksvoorwaarden heeft overtreden. U kunt deze maatregelen vermijden als u de verdenking wegneemt door op eigen kosten passend bewijsmateriaal te verstrekken.
   5. Indien derden of andere gebruikers een claim indienen tegen de aanbieder vanwege mogelijke juridische overtredingen die a) voortvloeien uit de door u als gebruiker geplaatste inhoud en/of b) voortkomen uit het gebruik van de diensten van de aanbieder door u als gebruiker , verbindt u zich daartoe. De gebruiker vrijwaart de aanbieder van alle aanspraken, inclusief schadeclaims, en vergoedt de aanbieder de kosten die zijn ontstaan als gevolg van de mogelijke overtreding van de wet. De aanbieder is in het bijzonder vrijgesteld van de kosten van de noodzakelijke juridische verdediging. De aanbieder heeft het recht om van u als gebruiker een redelijke vooruitbetaling te verlangen. Als gebruiker bent u verplicht de aanbieder te goeder trouw te ondersteunen met informatie en documenten ter juridische verdediging tegen derden. Alle verdere rechten en schadeclaims van de verkoper blijven hierdoor onaangetast. Indien u als gebruiker niet verantwoordelijk bent voor de mogelijke wetsovertreding, gelden bovengenoemde verplichtingen niet.
   § 4 Overdracht van gebruiksrechten
   1. Het auteursrecht op uw onderwerpen en bijdragen, voor zover deze voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, blijft doorgaans bij u als gebruiker. Door een onderwerp of bericht te plaatsen, verleent u de aanbieder echter het recht om het onderwerp of bericht permanent op zijn websites te behouden. De aanbieder heeft tevens het recht om jouw onderwerpen en berichten te verwijderen, bewerken, verplaatsen of sluiten.
   2. De bovengenoemde gebruiksrechten blijven ook bij beëindiging van het forumaccount van kracht.
   § 5 Beperking van aansprakelijkheid
   1. De aanbieder van het forum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud die op het forum wordt geplaatst, in het bijzonder niet voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan.
   2. De aanbieder is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, evenals voor schending van een essentiële contractuele verplichting. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig kan vertrouwen. De aanbieder is aansprakelijk, beperkt tot vergoeding van de contracttypische schade die op het moment van het sluiten van het contract te voorzien was, voor schade die gebaseerd is op een licht nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen door hem of een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. De aanbieder is niet aansprakelijk voor licht nalatige schendingen van secundaire verplichtingen die geen essentiële contractuele verplichtingen zijn. De aansprakelijkheid voor schade die binnen de beschermingsomvang van een door de aanbieder afgegeven garantie of verzekering valt, evenals de aansprakelijkheid voor claims op basis van de productaansprakelijkheidswet en schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid blijven onaangetast.
   § 6 Duur / beëindiging van het contract
   1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
   2. Elke partij kan deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.
   3. Na beëindiging van deze forumgebruiksovereenkomst heeft de aanbieder het recht de toegang van de gebruiker te blokkeren. De aanbieder heeft het recht, maar is niet verplicht, om in geval van beëindiging de door u als gebruiker aangemaakte inhoud te verwijderen. Elke claim van u als gebruiker om de gemaakte inhoud over te dragen is uitgesloten.

Viewing 0 reply threads
 • The topic ‘Regeln’ is closed to new replies.